Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 22. února 2019 Unichem Laboratories Ltd proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 12. prosince 2018 ve věci T-705/14, Unichem Laboratories v. Komise

(Věc C-166/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Unichem Laboratories Ltd (zástupci: F. Carlin, barrister, M. Healy, solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, solicitor, H. Sheraton, solicitor a A. Robertson QC)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek v plném rozsahu,

zrušil napadený rozsudek v plném rozsahu v části, v níž se týká společnosti Unichem, a

rozhodl, že Komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností Unichem v souvislosti s tímto řízením a řízením před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Unichem tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávných právních posouzení:

Zaprvé, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že došel k závěru, že Komise měla pravomoc přijmout vůči společnosti Unichem rozhodnutí podle čl. 101 odst. 1 SFEU, neboť:

Tribunál nesprávně použil právní kritéria pro určení existence jediného hospodářského subjektu, a

Tribunál nesprávně tvrdil, že Unichem je jakožto spolusignatářka dohody o narovnání přímo odpovědná.

Zadruhé, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že neuplatnil kritérium objektivní nutnosti vzešlé z rozsudku BAT.

Zatřetí, v případě, že dohody o narovnání spadají do působnosti článku 101 SFEU, se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nesprávně kvalifikoval dohodu o narovnání společnosti Niche za protiprávní jednání „z hlediska cíle“.

Začtvrté, Tribunál porušil povinnost uvést odůvodnění stanovenou v článku 36 statutu Soudního dvora Evropské unie tím, že odmítl výklad společnosti Unichem týkající se dohody o narovnání, aniž by reagoval na její právní argumenty.

Zapáté, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že došel k závěru, že Niche a Unichem jsou potenciálními konkurenty společnosti Servier.

Zašesté, Tribunál porušil základní zásadu rovného zacházení tím, že se společnostmi Unichem a Niche zacházel odlišně než s jinými společnostmi vyrábějícími generická léčiva nacházejícími se v obdobné situaci a že nesprávně kvalifikoval dohodu o narovnání společnosti Niche jako porušení čl. 101 odst. 1 SFEU „z hlediska cíle“.

Zasedmé, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že neuznal, že dohoda o narovnání splňuje kritéria pro výjimku uvedená v čl. 101 odst. 3 SFEU.

Zaosmé, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nesprávně uplatnil právní kritéria pro určení existence porušení práva společností Unichem a Niche na obhajobu nebo zásady řádné správy.

____________