Language of document :

Appel iværksat den 22. februar 2019 af Unichem Laboratories Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 12. december 2018 i sag T-705/14, Unichem Laboratories mod Kommissionen

(Sag C-166/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Unichem Laboratories Ltd (ved Barrister F. Carlin, Solicitor M. Healy, advocaat B. Hoorelbeke, Solicitor S. Mobley, Solicitor H. Sheraton og A. Robertson, QC)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves i sin helhed.

Den omtvistede afgørelse annulleres i sin helhed for så vidt som den vedrører Unichem.

Europa-Kommissionen tilpligtes at bære sine egne omkostninger og at betale Unichems omkostninger i forbindelse med nærværende sag og sagen for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Unichem har gjort gældende, at Retten begik retlige fejl:

For det første begik Retten en retlig fejl ved at fastslå, at Kommissionen havde kompetence til at rette en afgørelse i henhold til artikel 101, stk. 1, TEUF til Unichem, eftersom:

Retten anvendte det retlige kriterium for fastlæggelse af en samlet økonomisk enhed urigtigt, og

Retten fastslog urigtigt, at Unichem var direkte ansvarlig i sin egenskab af medunderskriver af forligsaftalen.

For det andet begik Retten en fejl ved ikke at anvende kriteriet om objektiv nødvendighed fra BAT-dommen.

For det tredje for det tilfælde, at forligsaftalen falder ind under artikel 101 TEUF, begik Retten en retlig fejl, da den forkastede Unichems fortolkning af forligsaftalen uden at forholde sig til virksomhedens argumenter.

For det fjerde tilsidesatte Retten artikel 36 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol vedrørende begrundelsespligten, da den forkastede Unichems fortolkning af forligsaftalen uden at forholde sig til virksomhedens retlige argumenter.

For det femte begik Retten en retlig fejl ved at fastslå, at Niche og Unichem var potentielle konkurrenter til Servier.

For det sjette tilsidesatte Retten det grundlæggende princip om ligebehandling ved at behandle Unichem og Niche forskelligt i forhold til generiske produkter i samme situation og urigtigt at betegne Niches forligsaftale som en overtrædelse af artikel 101, stk. 1, TEUF i kraft af dens »formål«.

For det syvende begik Retten en retlig fejl ved ikke at anerkende, at forligsaftalen opfyldte undtagelseskriteriet i henhold til artikel 101, stk. 3, TEUF.

For det ottende begik Retten en retlig fejl ved at foretage en urigtig anvendelse af det retlige kriterium for fastlæggelse af tilsidesættelsen af Unichems og Niches ret til forsvar og/eller princippet om god forvaltning.

____________