Language of document :

Unichem Laboratories Ltd-i 22. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 12. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-705/14: Unichem Laboratories versus komisjon

(kohtuasi C-166/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Unichem Laboratories Ltd (esindajad: barrister F. Carlin, solicitor M. Healy, advocaat B. Hoorelbeke, solicitor S. Mobley, solicitor H. Sheraton, A. Robertson, QC)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsuse tervikuna;

tühistada vaidlusalune otsus tervikuna osas, mis puudutab Unichemi., ja

jätta komisjoni kanda tema enda kohtukulud ja mõista temalt välja Unichemi kohtukulud käesolevas menetluses ja Üldkohtus toimunud menetluses.

Väited ja peamised argumendid

Unichem väidab, et Üldkohus on õigusnormi rikkunud.

Esiteks on Üldkohus õigusnormi rikkunud, järeldades et komisjonil on pädevus teha Unichemi kohta otsus ELTL artikli 101 lõike 1 alusel, kuna:

Üldkohus kohaldas valesti õiguslikku kriteeriumi, et määrata kindlaks üks majandusüksus, ja

Üldkohus järeldas ekslikult, et Unichem oli otseselt vastutav, kuna ta oli kaasallkirjastanud patendivaidluste lahendamise kokkuleppe.

Teiseks on Üldkohus õigusnormi rikkunud, , jättes kohaldamata objektiivse vajaduse kriteeriumi, mis tulenes kohtuasjast BAT.

Kolmandaks, juhul kui patendivaidluste lahendamise kokkulepped kuuluvad ELTL artikli 101 kohaldamisalasse, on Üldkohus õigusnormi rikkunud, kuna ta kvalifitseeris Niche’i kokkuleppe „eesmärgipõhiseks“ konkurentsipiiranguks.

Neljandaks on Üldkohus rikkunud Euroopa Kohtu põhikirja artiklit 36, jättes sedastamata põhjendused, kui ta lükkas tagasi Unichemi tõlgenduse patendivaidluste lahendamise kokkuleppe kohta, käsitlemata tema õiguslikke argumente.

Viiendaks on Üldkohus õigusnormi rikkunud järeldades, et Niche ja Unichem olid Servier’ võimalikud konkurendid.

Kuuendaks on Üldkohus rikkunud võrdse kohtlemise üldpõhimõtet, koheldes Unichemi ja Niche’i erinevalt sarnases olukorras olevatest geneeriliste ravimite tootjatest ja määratledes ekslikult Niche’i patendivaidluste lahendamise kokkuleppe kui ELTL artikli 101 lõike 1 eesmärgipõhise rikkumise.

Seitsmendaks on Üldkohus õigusnormi rikkunud, kui ta ei tunnistanud, et patendivaidluste lahendamise kokkulepe vastab ELTL artikli 101 lõike 3 erandi kriteeriumidele.

Kaheksandaks on Üldkohus õigusnormi rikkunud, kohaldades valesti õiguslikku testi, et määrata kindlaks, kas on rikutud Unichemi ja Niche’i kaitseõigusi ja/või hea halduse põhimõtet.

____________