Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 22. februārī Unichem Laboratories Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 12. decembra spriedumu lietā T-705/14 Unichem Laboratories/Komisija

(Lieta C-166/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Unichem Laboratories Ltd (pārstāvji: F. Carlin, Barrister, M. Healy, Solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, Solicitor, H. Sheraton, Solicitor, A. Robertson, QC)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

pilnībā atcelt pārsūdzēto spriedumu;

atcelt apstrīdēto lēmumu kopumā, ciktāl tas attiecas uz Unichem, un

piespriest Komisijai atlīdzināt Unichem tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā un tiesvedībā Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Unichem apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdas tiesību piemērošanā:

Pirmkārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, secinot, ka Komisijas kompetencē ir adresēt Unichem atbilstoši LESD 101. panta 1. punktam pieņemtu lēmumu, jo:

Vispārējā tiesa esot nepareizi piemērojusi juridisko pārbaudi vienas ekonomiskas vienības noteikšanai, un

Vispārējā tiesa esot kļūdaini atzinusi, ka Unichem kā viena no mierizlīguma parakstītājām bija tieši atbildīga.

Otrkārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, nepiemērojot no BAT sprieduma izrietošo objektīvās nepieciešamības kritēriju.

Treškārt, gadījumā, ja mierizlīgumiem ir piemērojams LESD 101. pants, Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, Niche mierizlīgumu kvalificējot par pārkāpumu “mērķa dēļ”.

Ceturtkārt, Vispārējā tiesa neesot izpildījusi Tiesas Statūtu 36. pantā paredzēto pienākumu norādīt pamatojumu, kad tā, neizskatot Unichem juridiskos argumentus, noraidīja tās interpretāciju par mierizlīgumu.

Piektkārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, secinot, ka Unichem bija Servier potenciālā konkurente.

Sestkārt, Vispārējā tiesa esot pārkāpusi vienlīdzīgas attieksmes principu, pret Unichem un Niche attiecoties citādi kā pret līdzīgā situācijā esošiem ģenērisko zāļu ražotājiem un Niche mierizlīgumu kļūdaini kvalificējot kā LESD 101. panta 1. punkta pārkāpumu “mērķa dēļ”.

Septītkārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, neatzīstot, ka mierizlīgums atbilst LESD 101. panta 3. punktā noteiktajiem izņēmuma kritērijiem.

Astotkārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, nepareizi piemērodama juridisko pārbaudi Unichem un Niche tiesību uz aizstāvību un/vai labas pārvaldības principa pārkāpuma konstatācijai.

____________