Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 12 grudnia 2018 r. w sprawie T-705/14, Unichem Laboratories / Komisja, wniesione w dniu 22 lutego 2019 r. przez Unichem Laboratories Ltd

(Sprawa C-166/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Unichem Laboratories Ltd (przedstawiciele: F. Carlin, Barrister, M. Healy, Solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, Solicitor, H. Sheraton, Solicitor, A. Robertson QC)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Uchylenie zaskarżonego wyroku w całości;

stwierdzenie nieważności spornej decyzji w zakresie, w jakim dotyczy ona Unichem; oraz

obciążenie Komisji jej własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez Unichem w związku z niniejszym postępowaniem i w związku z postępowaniem przed Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

Unichem utrzymuje, że Sąd naruszył prawo:

Po pierwsze, Sąd naruszył prawo, stwierdzając, że skierowanie do spółki Unichem decyzji na podstawie art. 101 ust. 1 TFUE należało do zakresu jurysdykcji Komisji, ponieważ:

Sąd nie zastosował prawidłowo kryteriów prawnych dotyczących ustalenia „jednego podmiotu gospodarczego”; oraz

Sąd niesłusznie uznał, że spółka Unichem była bezpośrednio odpowiedzialna jako konsygnatariusza ugody.

Po drugie, Sąd naruszył prawo, nie zastosowawszy kryterium obiektywnej konieczności wypracowanego w wyroku BAT.

Po trzecie, w przypadku gdy ugody objęte są art. 101 TFUE, Sąd naruszył prawo, błędnie uznając zawartą przez Niche ugodę za naruszenie ze względu na cel.

Po czwarte, Sąd uchybił wynikającemu z art. 36 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej obowiązkowi uzasadnienia, gdy odrzucił dokonaną przez Unichem interpretację ugody bez ustosunkowania się do podniesionych przez Unichem argumentów prawnych.

Po piąte, Sąd naruszył prawo, uznając, że Niche i Unichem były potencjalnym konkurentem spółki Servier.

Po szóste, Sąd naruszył podstawową zasadę równego traktowania, traktując Unichem i Niche odmiennie od innych działających w sektorze generycznych produktów leczniczych spółek znajdujących się w porównywalnych sytuacjach i błędnie kwalifikując zawartą przez Niche ugodę jako naruszenie ze względu na cel art. 101 ust. 1 TFUE.

Po siódme, Sąd naruszył prawo nie uznając, iż zawarta ugoda spełniała kryteria zastosowania odstępstwa zgodnie z art. 101 ust. 3 TFUE.

Po ósme, Sąd naruszył prawo, błędnie stosując kryteria prawne stwierdzenia naruszenia prawa do obrony Unichem i Niche lub zasady dobrej administracji.

____________