Language of document :

Överklagande ingett den 22 februari 2019 av Unichem Laboratories Ltd av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 12 december 2018 i mål T-705/14, Unichem Laboratories mot kommissionen

(Mål C-166/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Unichem Laboratories Ltd (ombud: F. Carlin, Barrister, M. Healy, Solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, Solicitor, H. Sheraton, Solicitor, A. Robertson QC)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen i dess helhet

ogiltigförklara det omtvistade beslutet i dess helhet, i den mån det avser Unichem, och

förplikta kommissionen att bära sina rättegångskostnader och ersätta Unichems rättegångskostnader i samband med detta förfarande och förfarandet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Unichem har gjort gällande att tribunalen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning i följande avseenden:

( För det första gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning genom att slå fast att kommissionen var behörig att fatta beslut enligt artikel 101.1 FEUF gentemot Unichem, med hänsyn till att tribunalen

tillämpade det juridiska kriteriet för att fastställa huruvida det föreligger en enda ekonomisk enhet felaktigt, och

felaktigt hävdade att Unichem var direkt ansvarigt såsom en av parterna till förlikningsavtalet.

( För det andra gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning genom att inte tillämpa det objektiva oumbärlighetskriteriet i domen i målet BAT.

( För det tredje, för det fall förlikningsavtal omfattas av artikel 101 FEUF, gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning genom att felaktigt fastställa Niches förlikningsavtal som en överträdelse genom dess syfte.

( För det fjärde åsidosatte tribunalen motiveringsskyldigheten enligt artikel 36 i domstolens stadga när den underkände Unichems tolkning av förlikningsavtalet utan att pröva dess rättsliga argument.

( För det femte gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning genom att dra slutsatsen att Niche och Unichem var en potentiell konkurrent till Servier.

( För det sjätte åsidosatte tribunalen den grundläggande principen om likabehandling genom att behandla Unichems och Niches situation annorlunda jämfört med generiska läkemedel i jämförbara situationer och felaktigt karakterisera Niches förlikningsavtal som en överträdelse av artikel 101.1 FEUF genom sitt syfte.

( För det sjunde gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning genom att inte fastställa att förlikningsavtalet uppfyllde undantagskriterierna enligt artikel 101.1 tredje stycket FEUF.

( För det åttonde gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning genom att felaktigt tillämpa det juridiska kriteriet för att fastställa huruvida Unichems och Niches rätt till försvar och/eller principen om god förvaltningssed åsidosatts.

____________