Language of document :

Жалба, подадена на 22 февруари 2019 г. от Niche Generics Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 12 декември 2018 г. по дело T-701/14, Niche Generics/Комисия

(Дело C-164/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Niche Generics Ltd (представители: F. Carlin, Barrister, M. Healy, Solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, Solicitor, H. Sheraton, Solicitor, A. Robertson QC)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени изцяло обжалваното съдебно решение,

да отмени изцяло оспорваното решение в частта, в която се отнася до Niche, и

да осъди Комисията да поеме собствените си съдебни разноски, както и съдебните разноски на Niche, които са свързани с настоящото производство и с производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Niche твърди, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото:

първо, Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като не е приложил критерия за обективна необходимост, изведен от делото BAT,

второ, в случай че споразуменията за уреждане на спорове попадат в приложното поле на член 101 ДФЕС, Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като неправилно е квалифицирал споразумението за уреждане на спорове на Niche като нарушение „поради целта“,

трето, Общият съд е нарушил задължението за мотивиране, предвидено в член 36 от Статута на Съда на Европейския съюз, като е отхвърлил тълкуването на Niche на споразумението за уреждане на спорове, без да изложи правните си доводи,

четвърто, Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че Niche е потенциален конкурент на Servier,

пето, Общият съд е нарушил основният принцип на равно третиране, като е третирал Niche различно от други дружества за генерични лекарствени продукти, които се намират в сходно положение, и като неправилно е квалифицирал споразумението за уреждане на спорове на Niche като нарушение „поради целта“ на член 101, параграф 1 ДФЕС,

шесто, Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като не е признал, че споразумението за уреждане на спорове отговаря на критерия за изключване по член 101, параграф 3 ДФЕС,

седмо, Общият съд е допуснал грешка в правото, като неправилно е приложил правните критерии за определяне на наличието на нарушение на правото на защита на Niche и/или на принципа на добра администрация,

осмо, Общият съд е нарушил основния принцип на правото на Съюза относно изискването за пропорционалност, като е потвърдил глоба, чийто размер е непропорционален спрямо финансовите средства на Niche.

____________