Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 22. února 2019 Niche Generics Ltd proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 12. prosince 2018 ve věci T-701/14, Niche Generics v. Komise

(Věc C-164/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Niche Generics Ltd (zástupci: F. Carlin, barrister, M. Healy, solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, solicitor, H. Sheraton, solicitor a A. Robertson QC)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek v plném rozsahu,

zrušil napadený rozsudek v plném rozsahu v části, v níž se týká společnosti Niche, a

rozhodl, že Komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností Niche v souvislosti s tímto řízením a řízením před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Niche tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávných právních posouzení:

Zaprvé, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že neuplatnil kritérium objektivní nutnosti vzešlé z rozsudku BAT.

Zadruhé, v případě, že dohody o narovnání spadají do působnosti článku 101 SFEU, se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nesprávně kvalifikoval dohodu o narovnání společnosti Niche za protiprávní jednání „z hlediska cíle“.

Zatřetí, Tribunál porušil povinnost uvést odůvodnění stanovenou v článku 36 statutu Soudního dvora Evropské unie tím, že odmítl výklad společnosti Niche týkající se dohody o narovnání, aniž by reagoval na její právní argumenty.

Začtvrté, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že došel k závěru, že Niche je potenciálním konkurentem společnosti Servier.

Zapáté, Tribunál porušil základní zásadu rovného zacházení tím, že se společností Niche zacházel odlišně než s jinými společnostmi vyrábějícími generická léčiva nacházejícími se v obdobné situaci a že nesprávně kvalifikoval dohodu o narovnání společnosti Niche jako porušení čl. 101 odst. 1 SFEU „z hlediska cíle“.

Zašesté, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že neuznal, že dohoda o narovnání splňuje kritéria pro výjimku uvedená v čl. 101 odst. 3 SFEU.

Zasedmé, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nesprávně uplatnil právní kritéria pro určení existence porušení práva společnosti Niche na obhajobu nebo zásady řádné správy.

Zaosmé, Tribunál porušil obecnou zásadu unijního práva týkající se požadavku na přiměřenost tím, že potvrdil nepřiměřenou výši pokuty vzhledem k finančním možnostem společnosti Niche.

____________