Language of document :

Niche Generics Ltd-i 22. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 21. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-701/14: Niche Generics versus komisjon

(kohtuasi C-164/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Niche Generics Ltd (esindajad: barrister F. Carlin, solicitor M. Healy, advocaat B. Hoorelbeke, solicitor S. Mobley, solicitor H. Sheraton, A. Robertson, QC)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus tervikuna;

tühistada vaidlusalune otsus tervikuna osas, mis puudutab Niche’i, ja

jätta komisjoni kanda tema enda kohtukulud ja mõista temalt välja Niche’i kohtukulud käesolevas menetluses ja Üldkohtus toimunud menetluses.

Väited ja peamised argumendid

Niche väidab, et Üldkohus on õigusnormi rikkunud.

Esiteks on Üldkohus õigusnormi rikkunud, jättes kohaldamata objektiivse vajaduse kriteeriumi, mis tulenes kohtuasjast BAT.

Teiseks, juhul kui patendivaidluste lahendamise kokkulepped kuuluvad ELTL artikli 101 kohaldamisalasse, on Üldkohus õigusnormi rikkunud, kuna ta kvalifitseeris Niche’i kokkuleppe „eesmärgipõhiseks“ konkurentsipiiranguks.

Kolmandaks on Üldkohus rikkunud Euroopa Kohtu põhikirja artiklit 36, jättes sedastamata põhjendused, kui ta lükkas tagasi Niche’i tõlgenduse patendivaidluste lahendamise kokkuleppe kohta, käsitlemata tema õiguslikke argumente.

Neljandaks on Üldkohus õigusnormi rikkunud järeldades, et Niche oli Servier’ võimalik konkurent.

Viiendaks on Üldkohus rikkunud võrdse kohtlemise üldpõhimõtet, koheldes Niche’i erinevalt sarnases olukorras olevatest geneeriliste ravimite tootjatest ja määratledes ekslikult Niche’i patendivaidluste lahendamise kokkuleppe kui ELTL artikli 101 lõike 1 „eesmärgipõhise“ rikkumise.

Kuuendaks on Üldkohus õigusnormi rikkunud, kui ta ei tunnistanud, et patendivaidluste lahendamise kokkulepe vastab ELTL artikli 101 lõike 3 erandi kriteeriumidele.

Seitsmendaks on Üldkohus õigusnormi rikkunud, kohaldades valesti õiguslikku testi, et määrata kindlaks, kas on rikutud Niche’i kaitseõigusi ja/või hea halduse põhimõtet.

Kaheksandaks on Üldkohus rikkunud Euroopa liidu õiguse proportsionaalsuse üldpõhimõtet, kinnitades trahvi sellise summa, mis oli Niche’i finantsvõimalustega võrreldes ebaproportsionaalne.

____________