Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 22. februārī Niche Generics Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 12. decembra spriedumu lietā T-701/14 Niche Generics/Komisija

(Lieta C-164/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Niche Generics Ltd (pārstāvji: F. Carlin, Barrister, M. Healy, Solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, Solicitor, H. Sheraton, Solicitor, A. Robertson, QC)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

pilnībā atcelt pārsūdzēto spriedumu;

atcelt apstrīdēto lēmumu kopumā, ciktāl tas attiecas uz Niche, un

piespriest Komisijai atlīdzināt Niche tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā un tiesvedībā Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Niche apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdas tiesību piemērošanā:

Pirmkārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, nepiemērojot no BAT sprieduma izrietošo objektīvās nepieciešamības kritēriju.

Otrkārt, gadījumā, ja mierizlīgumiem ir piemērojams LESD 101. pants, Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, Niche mierizlīgumu kvalificējot par pārkāpumu “mērķa dēļ”.

Treškārt, Vispārējā tiesa neesot izpildījusi Tiesas Statūtu 36. pantā paredzēto pienākumu norādīt pamatojumu, kad tā, neizskatot Niche juridiskos argumentus, noraidīja tās interpretāciju par mierizlīgumu.

Ceturtkārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, secinot, ka Niche bija Servier potenciālā konkurente.

Piektkārt, Vispārējā tiesa esot pārkāpusi vienlīdzīgas attieksmes principu, pret Niche attiecoties citādi kā pret līdzīgā situācijā esošiem ģenērisko zāļu ražotājiem un Niche mierizlīgumu kļūdaini kvalificējot kā LESD 101. panta 1. punkta pārkāpumu “mērķa dēļ”.

Sestkārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, neatzīstot, ka mierizlīgums atbilst LESD 101. panta 3. punktā noteiktajiem izņēmuma kritērijiem.

Septītkārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, nepareizi piemērodama juridisko pārbaudi Niche tiesību uz aizstāvību un/vai labas pārvaldības principa pārkāpuma konstatācijai.

Astotkārt, Vispārējā tiesa esot pārkāpusi Savienības tiesību vispārējo samērīguma principu, apstiprinot naudas soda apmēru, kas bija nesamērīgs ar Niche finanšu līdzekļiem.

____________