Language of document :

Odvolanie podané 22. februára 2019: Niche Generics Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 12. decembra 2018 vo veci T-701/14, Niche Generics/Komisia

(vec C-164/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Niche Generics Ltd (v zastúpení: F. Carlin, barrister, M. Healy, solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, solicitor, H. Sheraton, solicitor, A. Robertson, QC)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok v celom rozsahu,

zrušil napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu, a to v rozsahu, v akom sa týka spoločnosti Niche, a

zaviazal Komisiu na náhradu vlastných trov konania a uložil jej povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila spoločnosť Niche, v rámci tohto konania a v konaní pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Niche uvádza, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia:

Po prvé sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že neuplatnil kritérium objektívnej potreby vyplývajúce z rozsudku BAT.

Po druhé, ak dohody o mimosúdnom urovnaní patria do pôsobnosti článku 101 ZFEÚ, Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že nesprávne kvalifikoval dohodu o mimosúdnom urovnaní spoločnosti Niche ako porušenie z hľadiska „predmetu“.

Po tretie Všeobecný súd porušil povinnosť odôvodnenia stanovenú v článku 36 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, keďže zamietol výklad spoločnosti Niche týkajúci sa dohody o mimosúdnom urovnaní bez toho, aby odpovedal na jej právne tvrdenia.

Po štvrté sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že dospel k záveru, že Niche bola potenciálnym konkurentom spoločnosti Servier.

Po piate Všeobecný súd porušil základnú zásadu rovnosti zaobchádzania, keďže Niche vystavil rozdielnemu zaobchádzaniu v porovnaní s ostatnými generickými spoločnosťami nachádzajúcimi sa v podobných situáciách, a tým, že nesprávne kvalifikoval dohodu o mimosúdnom urovnaní spoločnosti Niche ako porušenie článku 101 ods. 1 ZFEÚ z hľadiska „predmetu“.

Po šieste sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že neuznal, že dohoda o mimosúdnom urovnaní spĺňa kritériá výnimky stanovené v článku 101 ods. 3 ZFEÚ.

Po siedme sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že nesprávne uplatnil právne kritériá na určenie existencie porušenia práv na obhajobu spoločnosti Niche a/alebo zásady riadnej správy vecí verejných.

Po ôsme Všeobecný súd porušil všeobecnú zásadu práva Únie týkajúcu sa existencie proporcionality tým, že potvrdil výšku pokuty, ktorá je nepomerná vo vzťahu k finančným prostriedkom spoločnosti Niche.

____________