Language of document :

Överklagande ingett den 22 februari 2019 av Niche Generics Ltd av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 12 december 2018 i mål T-701/14, Niche Generics mot kommissionen

(Mål C-164/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Niche Generics Ltd (ombud: F. Carlin, Barrister, M. Healy, Solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, Solicitor, H. Sheraton, Solicitor, A. Robertson QC)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen i dess helhet

ogiltigförklara det omtvistade beslutet i dess helhet, i den mån det avser Niche, och

förplikta kommissionen att bära sina rättegångskostnader och ersätta Niches rättegångskostnader i samband med detta förfarande och förfarandet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Niche har gjort gällande att tribunalen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning i följande avseenden:

( För det första gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning genom att inte tillämpa det objektiva oumbärlighetskriteriet i domen i målet BAT.

( För det andra, för det fall förlikningsavtal omfattas av artikel 101 FEUF, gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning genom att felaktigt fastställa Niches förlikningsavtal som en överträdelse genom dess syfte.

( För det tredje åsidosatte tribunalen motiveringsskyldigheten enligt artikel 36 i domstolens stadga när den underkände Unichems tolkning av förlikningsavtalet utan att pröva dess rättsliga argument.

( För det fjärde gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning genom att dra slutsatsen att Niche var en potentiell konkurrent till Servier.

( För det femteåsidosatte tribunalen den grundläggande principen om likabehandling genom att behandla Unichems och Niches situation annorlunda jämfört med tillverkare av generiska läkemedel i jämförbara situationer och felaktigt karakterisera Niches förlikningsavtal som en överträdelse av artikel 101.1 FEUF genom sitt syfte.

( För det sjätte gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning genom att inte fastställa att förlikningsavtalet uppfyllde undantagskriterierna enligt artikel 101.3 FEUF.

( För det sjunde gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning genom att felaktigt tillämpa det juridiska kriteriet för att fastställa huruvida Unichems och Niches rätt till försvar och/eller principen om god förvaltningssed åsidosatts.

( För det åttonde åsidosatte tribunalen den unionsrättsliga grundläggande proportionalitetsprincipen genom att fastställa en bötesnivå som är oproportionerlig i förhållande till Niches ekonomiska tillgångar.

____________