Language of document :

Жалба, подадена на 25 януари 2019 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (трети разширен състав) на 15 ноември 2018 г. по дело T-793/14, Tempus Energy и Tempus Energy Technology/Комисия

(Дело C-57/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: É. Gippini Fournier, P. Němečková)

Други страни в производството: Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решението на Общия съд (трети разширен състав) от 15 ноември 2018 г., връчено на Комисията на следващия ден, по дело T‒793/14, Tempus Energy Ltd и Tempus Energy Technology Ltd/Европейска комисия

и

да отхвърли искането за отмяна на Решение C(2014)5083 окончателен1 на Комисията от 23 юли 2014 година да не се повдигат възражения срещу схема за помощи, свързана с пазара на капацитет в Обединеното кралство,

при условията на евентуалност,

да отмени решението на Общия съд (трети разширен състав) от 15 ноември 2018 г., връчено на Комисията на следващия ден, по дело T‒793/14, Tempus Energy Ltd и Tempus Energy Technology Ltd/Европейска комисия,

да върне делото на Общия съд, който да разгледа второ основание в първоинстанционото производство,

и във всички случаи да осъди жалбоподателите в първоинстанционното производство да заплатят разноските по първоинстанционното производство и по производството по обжалване.

Основания и основни доводи

В жалбата е посочено едно-единствено основание: Общият съд е тълкувал неправилно член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 4, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз2 , като е приел, че мярката за помощ, за която е отправено уведомление, поражда сериозни съмнения относно съвместимостта ѝ с вътрешния пазар.

Като се има предвид, че Общият съд се основава на серия от индиции за сериозни затруднения, единственото основание се разделя на следните две части по двете серии от индиции, разгледани в обжалваното решение:

първа част: Общият съд е допуснал грешка, като е приел като главно основание за съмнения продължителността и обстоятелствата във връзка с контактите преди отправяне на уведомлението и сложното и новаторско естество на мярката.

втора част: Общият съд неправилно е приел, че Комисията не е извършила съответното разследване на някои аспекти от пазара на капацитет в Обединеното кралство.

____________

1 Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) — случаи, в които Комисията няма възражения (ОВ C 348, 2014 г., стр. 5).

2 ОВ L 248, 2015 г., стр. 9.