Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 25. ledna 2019 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (třetího rozšířeného senátu) vydanému dne 15. listopadu 2018 ve věci T-793/14, Tempus Energy a Tempus Energy Technology v. Komise

(Věc C-57/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: É. Gippini Fournier, P. Němečková, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu (třetího rozšířeného senátu) ze dne 15. listopadu 2018, oznámený Komisi následující den, ve věci T-793/14, Tempus Energy Ltd a Tempus Energy Technology Ltd v. Evropská komise;

a

zamítl žalobu na neplatnost rozhodnutí Komise C(2014) 5083 final1 ze dne 23. července 2014 o nevznesení námitek proti režimu podpor pro kapacitní trh ve Spojeném království;

podpůrně,

zrušil rozsudek Tribunálu (třetího rozšířeného senátu) ze dne 15. listopadu 2018, oznámený Komisi následující den, ve věci T-793/14, Tempus Energy Ltd a Tempus Energy Technology Ltd v. Evropská komise;

vrátil věc Tribunálu k posouzení druhého žalobního důvodu v prvním stupni;

a v každém případě uložil žalobcům v prvním stupni náhradu nákladů řízení v prvním stupni a v řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Kasační opravný prostředek je založen na jediném důvodu: Tribunál nesprávně vyložil čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie a čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení Rady (EU) 2015/15892 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie, tím, že konstatoval, že oznámené opatření podpory vyvolalo vážné pochybnosti o jeho slučitelnosti s vnitřním trhem.

Vzhledem k tomu, že se Tribunál opíral o řadu indicií o vážných obtížích, je jediný důvod rozdělen na následující dva body týkající se dvou řad indicií zkoumaných v napadeném rozsudku:

První bod: Tribunál se dopustil pochybení tím, že zohlednil délku a okolnosti kontaktů před oznámením a složitost a novost opatření jakožto hlavní ukazatel pochybností.

Druhý bod: Tribunál se dopustil pochybení, když Komisi vytýkal, že neprovedla odpovídající šetření určitých aspektů kapacitního trhu ve Spojeném království.

____________

1 Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie — Případy, ve kterých Komise nevznesla námitky (Úř. věst. 2014, C 348, s. 5).

2 Úř. věst. 2015, L 248, s. 9.