Language of document :

Appel iværksat den 25. januar 2019 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Udvidede Afdeling) den 15. november 2018 i sag T-793/14, Tempus Energy og Tempus Energy Technology mod Kommissionen

(Sag C-57/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Europa-Kommissionen (ved É. Gippini Fournier og P. Němečková, som befuldmægtigede)

De andre parter i appelsagen: Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Dom afsagt af Retten (Tredje Udvidede Afdeling) den 15. november 2018, som blev meddelt Kommissionen den efterfølgende dag, i sag T-793/14, Tempus Energy Ltd og Tempus Energy Technology Ltd mod Europa-Kommissionen, ophæves.

og

Påstanden om annullation af Kommissionens afgørelse C(2014)5083 final 1 af 23. juli 2014 om ikke at gøre indsigelser mod støtteordningen vedrørende kapacitetsmarkedet i Det Forenede Kongerige tages ikke til følge.

Subsidiært:

Dom afsagt af Retten (Tredje Udvidede Afdeling) den 15. november 2018, som blev meddelt Kommissionen næste dag, i sag T-793/14, Tempus Energy Ltd og Tempus Energy Technology Ltd mod Europa-Kommissionen, ophæves.

Sagen hjemvises til Retten med henblik på behandling af det andet anbringende, der blev fremført i første instans.

Under alle omstændigheder tilpligtes sagsøgerne i første instans at betale omkostningerne i forbindelse med sagen i første instans og appelsagen.

Anbringender og væsentligste argumenter

Der er fremsat et enkelt anbringende til støtte for appellen: Retten anlagde en forkert fortolkning af artikel 108, stk. 3, i om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 4, stk. 2 og 3, i Rådets forordning (EU) 2015/1589 2 af 13. juli 2015 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at fastslå, at den anmeldte støtteforanstaltning rejste alvorlig tvivl om sin forenelighed med det indre marked.

Eftersom Retten baserede sig på en række indicier for alvorlige vanskeligheder, er det enkelte anbringende opdelt i to led vedrørende de to rækker af indicier, som blev undersøgt i den appellerede dom.

Første led: Retten begik fejl ved at finde, at længden af og omstændighederne ved kontrakterne forud for anmeldelsen og det forhold, at foranstaltningen var kompleks og ny, udgjorde det største indicium for tvivl.

Andet led: Retten begik fejl ved at kritisere Kommissionen for at have foretaget en utilstrækkelig undersøgelse af visse aspekter af kapacitetsmarkedet i Det Forenede Kongerige.

____________

1     Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 107 og 108 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde – Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (EUT 2014, C 348, s. 5).

2 EUT 2015, L 248, s. 9).