Language of document :

Euroopa Komisjoni 25. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 15. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-793/14: Tempus Energy ja Tempus Energy Technology versus komisjon

(kohtuasi C-57/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: É. Gippini Fournier ja P. Němečková)

Teised menetlusosalised: Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 15. novembri 2018. aasta otsus kohtuasjas T-793/14: Tempus Energy Ltd ja Tempus Energy Technology Ltd vs. Euroopa Komisjon, millest komisjoni teavitati järgmisel päeval;

ja

jätta rahuldamata hagi nõudes tühistada komisjoni 23. juuli 2014. aasta otsus C(2014)5083 final1 mitte esitada vastuväiteid abikavale, mis puudutab Ühendkuningriigi elektrienergia tootmisvõimsuse turgu;

teise võimalusena

tühistada Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 15. novembri 2018. aasta otsus kohtuasjas T-793/14: Tempus Energy Ltd ja Tempus Energy Technology Ltd vs. Euroopa Komisjon, millest komisjoni teavitati järgmisel päeval;

saata kohtuasi Üldkohtule tagasi esimeses kohtuastmes esitatud teise väite arutamiseks;

ja igal juhul mõista esimese kohtuastme hagejatelt välja esimese astme ja apellatsiooniastme kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebus põhineb ühel väitel: Üldkohus on tõlgendanud vääralt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 lõiget 3 ja nõukogu 13. juuli 2015. aasta määruse (EL) 2015/15892 , millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks, artikli 4 lõikeid 2 ja 3, kuna leidis, et teatatud abimeede tekitas tõsiseid kahtlusi selle kokkusobivuses siseturuga.

Kuivõrd Üldkohus põhines tõsiste raskuste osas näitajatele kogumis, jaguneb see väide kahte osasse, mis vastavad kahele vaidlustatud kohtuotsuses analüüsitud näitajate kogumile:

Esimene osa: Üldkohus võttis kahtluste esinemise peamise näitajana ekslikult arvesse teatisele eelnenud kontaktide kestust ja asjaolusid ning meetme keerukust ja uudsust.

Teine osa: Üldkohus heitis komisjonile ekslikult ette, et viimane ei ole nõuetekohaselt uurinud Ühendkuningriigi võimsusturu teatavaid aspekte.

____________

1 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (ELT 2014, C 348, lk 5).

2 ELT 2015, L 248, lk 9.