Language of document :

Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 25.1.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) asiassa T-793/14., Tempus Energy ja Tempus Energy Technology v. komissio, 15.11.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-57/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: É. Gippini Fournier, P. Němečková)

Muut osapuolet: Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) 15.11.2018 antaman ja komissiolle seuraavana päivänä tiedoksiannetun tuomion asiassa T-793/14, Tempus Energy ja Tempus Energy Technology v. Euroopan komissio

hylkää kanteen, jossa vaaditaan kumoamaan 23.7.2014 tehty komission päätös C(2014) 5083 final1 olla vastustamatta Yhdistyneen kuningaskunnan kapasiteettimarkkinoihin liittyvää tukijärjestelmää

toissijaisesti

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) 15.11.2018 antaman ja komissiolle seuraavana päivänä tiedoksiannetun tuomion asiassa T-793/14, Tempus Energy ja Tempus Energy Technology v. Euroopan komissio

palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen toisen kanneperusteen tutkimiseksi

joka tapauksessa velvoittaa ensimmäisessä oikeusasteessa kantajina olleet asianosaiset korvaamaan oikeudenkäyntikulut ensimmäisessä oikeusasteessa ja muutoksenhakuasteessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valitus perustuu yhteen valitusperusteeseen: unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut virheellisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 3 kohtaa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 13.7.2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/15892 4 artiklan 2 ja 3 kohtaa katsoessaan, että ilmoitetun toimenpiteen soveltuvuudesta sisämarkkinoille oli vakavia epäilyjä.

Koska unionin yleinen tuomioistuin on nojautunut vakavia vaikeuksia koskeviin aihetodisteisiin, ainoa valitusperuste jakautuu seuraaviin kahteen osaan, jotka kohdistuvat valituksenalaisessa tuomiossa tarkasteltuihin kahteen aihetodisteiden ryhmään:

Valitusperusteen ensimmäinen osa: Unionin yleinen tuomioistuin on menetellyt virheellisesti ottaessaan epäilyjä koskevana pääasiallisena aihetodisteena huomioon ilmoitusta edeltäneen yhteydenpidon keston ja olosuhteet sekä toimenpiteen monimutkaisuuden ja uudenlaisuuden

Valitusperusteen toinen osa: Unionin yleinen tuomioistuin on menetellyt virheellisesti katsoessaan komission laiminlyöneen Yhdistyneen kuningaskunnan kapasiteettimarkkinoita koskevien erinäisten seikkojen asianmukaisen tutkimisen.

____________

1 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta (EUVL 2014, C 348, s. 5)

2 EUVL 2015, L 248, s. 9.