Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 25. janvārī Eiropas Komisija iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta paplašinātā sastāvā) 2018. gada 15. novembra spriedumu lietā T-793/14 Tempus Energy un Tempus Energy Technology/Komisija

(Lieta C-57/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji: ÉGippini Fournier, P. Němečková)

Pārējie lietas dalībnieki: Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas (trešā palāta paplašinātā sastāvā) 2018. gada 15. novembra spriedumu, kas Komisijai ir paziņots nākamajā dienā, lietā T–793/14 Tempus Energy Ltd un Tempus Energy Technology Ltd/Eiropas Komisija;

un

noraidīt prasību atcelt Komisijas Lēmumu C(2014) 5083 final 1 (2014. gada 23. jūlijs) necelt iebildumus par atbalsta shēmu attiecībā uz jaudas tirgu Apvienotajā Karalistē;

pakārtoti:

atcelt Vispārējās tiesas (trešā palāta paplašinātā sastāvā) 2018. gada 15. novembra spriedumu, kas Komisijai ir paziņots nākamajā dienā, lietā T–793/14 Tempus Energy Ltd un Tempus Energy Technology Ltd/Eiropas Komisija;

nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai kā pirmās instances tiesai otrā pamata izskatīšanai;

abos gadījumos piespriest prasītājām pirmajā instancē atlīdzināt tiesāšanās izdevumus pirmajā un apelācijas instancē.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzība balstās uz vienu pamatu, kurā ir apgalvots, ka Vispārējā tiesa esot nepareizi interpretējusi Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta 3. punktu un Padomes Regulas (ES) 2015/1589 2 (2015. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 4. panta 2. un 3. punktu, uzskatīdama, ka paziņotais atbalsta pasākums ir radījis šaubas par tā saderību ar iekšējo tirgu.

Ņemot vērā, ka Vispārējā tiesa ir balstījusies uz vairākiem pierādījumiem, kas liecina par nopietnām grūtībām, vienīgajam pamatam ir šādas divas daļas attiecībā uz apstrīdētajā spriedumā analizētajiem divu veidu pierādījumiem:

pirmā daļa – Vispārējā tiesa esot kļūdījusies, kā būtiskāko pierādījumu, kas liecina par šaubām, ņemot vērā pirmspaziņošanas posma ilgumu un apstākļus, kā arī to, ka pasākums ir sarežģīts un jauns.

Otrā daļa – Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu, nospriezdama, ka Komisija nav pienācīgi izmeklējusi atsevišķus Apvienotās Karalistes jaudas tirgus aspektus.

____________

1 Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (OV 2014, C 348, 5. lpp.)

2 OV 2015, L 248, 9. lpp.