Language of document :

Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 25. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 15. novembra 2018 v zadevi T-793/14, Tempus Energy in Tempus Energy Technology/Komisija

(Zadeva C-57/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Evropska komisija (zastopnika: É. Gippini Fournier, P. Němečková, agenta)

Drugi stranki v postopku: Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 15. novembra 2018, ki je bila Komisiji vročena naslednji dan, v zadevi T-793/14, Tempus Energy Ltd in Tempus Energy Technology Ltd/Evropska komisija;

in

zavrne tožbo za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2014) 5083 final1 z dne 23. julija 2014 o nenasprotovanju shemi pomoči glede trga zmogljivosti proizvodnje v Združenem kraljestvu;

podredno,

razveljavi sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 15. novembra 2018, ki je bila Komisiji vročena naslednji dan, v zadevi T-793/14, Tempus Energy Ltd in Tempus Energy Technology Ltd/Evropska komisija;

zadevo vrne Splošnemu sodišču v razsojanje glede drugega tožbenega razloga, navajanega na prvi stopnji;

v vsakem primeru tožeči stranki na prvi stopnji naloži plačilo stroškov postopka na prvi stopnji in pritožbenega postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožba temelji na enem razlogu: Splošno sodišče je napačno razlagalo člen 108(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije in člen 4(2) in (3) Uredba Sveta (EU) 2015/15892 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije, z ugotovitvijo, da priglašen ukrep pomoči poraja resne dvome kar zadeva njegovo združljivost z notranjim trgom.

Glede na to, da se je Splošno sodišče oprlo na vrsto indicev glede resnih težav, je edini pritožbeni razlog razdeljen na dva dela glede dveh vrst indicev, ki so obravnavani v izpodbijani sodbi:

Prvi del: Splošno sodišče je storilo napako, ko je kot glavni indic dvoma upoštevalo dolžino in okoliščine kontaktov pred priglasitvijo in kompleksnost ter novost ukrepa.

Drugi del: Splošno sodišča je storilo napako, ko je Komisijo okrivilo za neizvedbo ustrezne preiskave glede nekaterih vidikov trga zmogljivosti proizvodnje v Združenem kraljestvu.

____________

1 Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije — Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora (UL 2014, C 348, str. 5).

2 UL 2015, L 248, str. 9.