Language of document :

Жалба, подадена на 21 февруари 2019 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 12 декември 2018 г. по дело T-684/14, Krka/Комисия

(Дело C-151/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: B. Mongin, F. Castilla Contreras, C. Vollrath, D. Bailey, Barrister)

Друга страна в производството: Krka Tovarna Zdravil d.d.

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска Съдът:

да отмени точки 1—4 от диспозитива на решение на Общия съд на Европейския съюз по дело T-684/14,

на основание член 61 от Статута да върне делото на Общия съд на Европейския съюз,

да осъди Krka да заплати съдебните разноски на Комисията.

Основания и основни доводи

Според първото основание Общият съд допуска грешка при прилагане на правото като приема, че Krka не упражнява конкурентен натиск върху Servier по време на разглежданите споразумения.

Второто основание е допусната от Общия съд грешка при прилагане на правото при оценяване на съдържанието и целите на лицензионното споразумение като насърчаване на Krka да приеме ограниченията на споразумението.

Третото основание е грешка при прилагане на правото при прилагането на понятието „ограничаване на конкуренцията“ с оглед на целта по смисъла на член 101, параграф 1 ДФЕС.

Четвъртото основание е допусната от Общия съд грешка при прилагане на правото при анализа за целите на прилагането на член 101 ДФЕС на намеренията на страните.

С петото основание се твърди, че Общият съд допуска грешка при прилагане на правото, като взема предвид благоприятните за конкурентните последици от лиценза на пазари, които не попадат в приложното поле на нарушението на член 101, параграф 1 ДФЕС, установено в решението.

С шестото основание се твърди, че Общият съд допуска грешка при прилагане на правото при преценката на целта на споразумението за прехвърляне.

Със седмото основание се твърди, че Общият съд допуска грешка при прилагане на правото при прилагането на понятието „ограничаване на конкуренцията“ с оглед на резултата по смисъла на член 101, параграф 1 ДФЕС.

____________