Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 21. února 2019 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 12. prosince 2018 ve věci T-684/14, Krka v. Komise

(Věc C-151/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: B. Mongin, F. Castilla Contreras, C. Vollrath, zmocněnci, D. Bailey, barrister)

Další účastnice řízení: Krka Tovarna Zdravil d.d.

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil body 1 až 4 výroku rozsudku Tribunálu Evropské unie ve věci T-684/14;

vrátil věc podle článku 61 statutu zpět Tribunálu Evropské unie;

uložil společnosti Krka náhradu nákladů řízení vynaložených Komisí.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že společnost Krka nevyvíjela v období předmětných dohod na společnost Servier konkurenční tlak.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když posuzoval obsah a cíle licenční smlouvy jako podnětu pro společnost Krka, aby přijala omezení dohody o smírném řešení.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení při uplatnění pojmu omezení hospodářské soutěže z hlediska účelu ve smyslu čl. 101 odst. 1 SFEU.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení, kterého se Tribunál dopustil při rozboru úmyslu účastníků řízení pro účely uplatnění článku 101 SFEU.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když vzal do úvahy účinky licence podporující hospodářskou soutěž na trzích, kterých se netýká porušení čl. 101 odst. 1 SFEU konstatované v předmětném rozhodnutí.

Šestý důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když posuzoval předmět smlouvy o převodu.

Sedmý důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení při uplatnění pojmu omezení hospodářské soutěže z hlediska účinku ve smyslu čl. 101 odst. 1 SFEU.

____________