Language of document :

Euroopa Komisjoni 21. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 12. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-684/14: Krka versus komisjon

(kohtuasi C-151/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Mongin, F. Castilla Contreras, C. Vollrath, barrister D. Bailey)

Teine menetlusosaline: Krka Tovarna Zdravil d.d.

Apellandi nõuded

Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu kohtuotsuse T-684/14 resolutsiooni punktid 1–4;

suunata kohtuasi põhikirja artikli 61 alusel tagasi Euroopa Liidu Üldkohtusse;

mõista komisjoni kohtukulud välja Krka-lt.

Väited ja peamised argumendid

Esimese väite kohaselt on Üldkohus õigusnormi rikkunud, järeldades, et Krka ei avaldanud konkurentsisurvet Servier’le kõnealuste kokkulepete ajal.

Teise väite kohaselt on Üldkohus õigusnormi rikkunud, lugedes litsentsilepingu sisu ja eesmärke ajendiks, miks Krka nõustus patendivaidluste lahendamise kokkuleppe piirangutega.

Kolmanda väite kohaselt on õigusnormi rikutud sellega, kuidas kohaldati ELTL artikli 101 lõike 1 tähenduses eesmärgipärase konkurentsipiirangu mõistet.

Neljanda väite kohaselt on Üldkohus õigusnormi rikkunud, analüüsides ELTL artikli 101 kohaldamise tarvis poolte kavatsusi.

Viienda väite kohaselt on Üldkohus õigusnormi rikkunud, võttes arvesse litsentsilepingu konkurentsi soodustavaid mõjusid neil turgudel, mis ei kuulu otsuses tuvastatud ELTL artikli 101 lõike 1 rikkumise alla.

Kuuenda väite kohaselt on Üldkohus õigusnormi rikkunud litsentsilepingute eseme hindamisel.

Seitsmenda väite kohaselt on Üldkohus õigusnormi rikkunud, kohaldades ELTL artikli 101 lõike 1 tähenduses tagajärjel põhineva konkurentsipiirangu mõistet.

____________