Language of document :

Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 21.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-684/14, Krka v. komissio, 12.12.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-151/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Mongin, F. Castilla Contreras ja C. Vollrath, avustajanaan D. Bailey, barrister)

Muu osapuoli: Krka Tovarna Zdravil d.d.

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-684/14 antaman tuomion tuomiolauselman 1–4 kohdan

palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen perussäännön 61 artiklan mukaisesti

velvoittaa Krkan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäisen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen todetessaan, ettei Krka aiheuttanut kilpailun painetta Servierille kyseessä olevien sopimusten ajankohtana.

Toisen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisia virheitä arvioidessaan lisenssisopimuksen sisältöä ja tavoitteita kannustimena Krkalle, jotta tämä hyväksyisi sovintosopimuksen rajoitukset.

Kolmas valitusperuste koskee oikeudellisia virheitä SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tarkoitukseen perustuvan kilpailunrajoituksen käsitteen tulkinnassa.

Neljäs valitusperuste koskee oikeudellisia virheitä unionin yleisen tuomioistuimen arvioinnissa osapuolten aikomuksista SEUT 101 artiklan soveltamista varten.

Viidennen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen ottaessaan huomioon lisenssien kilpailua edistävät vaikutukset markkinoilla, jotka eivät kuulu päätöksessä todetun SEUT 101 artiklan rikkomisen alaan.

Kuudennen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen arvioidessaan luovutussopimuksen kohdetta.

Seitsemännen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen soveltaessaan SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vaikutukseen perustuvan kilpailunrajoituksen käsitettä.

____________