Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 21. februārī Unichem Laboratories Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 12. decembra spriedumu lietā T-684/14 Krka/Komisija

(Lieta C-151/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji: B. Mongin, F. Castilla Contreras, C. Vollrath, pārstāvji, D. Bailey, Barrister)

Otra lietas dalībniece: Krka Tovarna Zdravil d.d.

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas sprieduma T-684/14 rezolutīvās daļas 1)–4) punktu;

nodot lietu atpakaļ Eiropas Savienības Vispārējai tiesai atbilstoši statūtu 61. pantam;

piespriest Krka atlīdzināt Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, nospriežot, ka Krka attiecīgo nolīgumu laikā neradīja konkurences spiedienu uz Servier.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdas tiesību piemērošanā, uzskatot licences līguma saturu un mērķus par pamudinājumu Krka akceptēt mierizlīgumā iekļautos ierobežojumus.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka ir pieļautas kļūdas tiesību piemērošanā attiecībā uz konkurences ierobežojuma mērķa dēļ jēdzienu LESD 101. panta 1. punkta izpratnē.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējās tiesas vērtējumā par pušu nodomiem LESD 101. panta piemērošanas nolūkos ir pieļautas kļūdas tiesību piemērošanā.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, ņemot vērā licences konkurenci veicinošo ietekmi tirgos, kuri nav Komisijas lēmumā konstatētā LESD 101. panta 1. punkta pārkāpuma tvērumā.

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, novērtējot cesijas līguma mērķi.

Ar septīto pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā attiecībā uz konkurences ierobežojuma seku dēļ jēdzienu LESD 101. panta 1. punkta izpratnē.

____________