Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 12 grudnia 2018r. w sprawie T-684/14, Krka/Komisja, wniesione w dniu 21 lutego 2019 r. przez Komisję Europejską

(Sprawa C-151/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Mongin, F. Castilla Contreras, C. Vollrath, pełnomocnicy, D. Bailey, Barrister)

Druga strona postępowania: Krka Tovarna Zdravil d.d.

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie pkt 1−4 sentencji wyroku Sądu Unii Europejskiej w sprawie T-684/14;

przekazanie sprawy Sądowi Unii Europejskiej do ponownego rozpoznania zgodnie z art. 61 statutu;

obciążenie Krki kosztami postępowania poniesionymi przez Komisję.

Zarzuty i główne argumenty

Zgodnie z zarzutem pierwszym Sąd naruszył prawo, orzekając, że Krka nie wywierała presji konkurencyjnej na Servierze w czasie, gdy zawierano rozpatrywane porozumienia.

Zgodnie z zarzutem drugim Sąd naruszył prawo, oceniając treść i cele umowy licencyjnej jako zachętę dla Krki do zaakceptowania ograniczeń wynikających z ugody.

Zgodnie z zarzutem trzecim Sąd naruszył prawo, stosując pojęcie ograniczenia konkurencji ze względu na cel w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE.

Zgodnie z zarzutem czwartym Sąd naruszył prawo, dokonując analizy zamiarów stron dla celu zastosowania art. 101 TFUE.

Zgodnie z zarzutem piątym Sąd naruszył prawo, uwzględniając sprzyjające konkurencji skutki umowy licencyjnej na rynkach, które nie wchodzą w zakres stwierdzonego w decyzji naruszenia art. 101 ust. 1 TFUE.

Zgodnie z zarzutem szóstym Sąd naruszył prawo, oceniając cel umowy cesji.

Zgodnie z zarzutem siódmym Sąd naruszył prawo, stosując pojęcie ograniczenia konkurencji ze względu na skutek w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE.

____________