Language of document :

Odvolanie podané 21. februára 2019: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 12. decembra 2018 vo veci T-684/14, Krka/Komisia

(vec C-151/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: B. Mongin, F. Castilla Contreras, C. Vollrath, Agents, D. Bailey, barrister)

Ďalší účastník konania: Krka Tovarna Zdravil d.d.

Návrhy odvolateľky

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil body 1 až 4 výroku rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie vo veci T-684/14,

vrátil vec Všeobecnému súdu Európskej únie v súlade s článkom 61 štatútu,

uložil spoločnosti Krku povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Komisia.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod je založený na tvrdení, že Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že Krka nebola v čase sporných dohôd zdrojom konkurenčného tlaku na spoločnosť Servier.

Druhý odvolací dôvod je založený na tvrdení, že Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia pri posudzovaní obsahu a cieľov licenčnej zmluvy ako stimulu pre spoločnosť Krka, aby prijala obmedzenia dohody o urovnaní.

Tretí odvolací je založený na nesprávnom právnom posúdení pri uplatnení pojmu obmedzenie hospodárskej súťaže na základe cieľa v zmysle článku 101 ods. 1 ZFEÚ.

Štvrtý odvolací dôvod je založený na tvrdení, že Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia pri analýze úmyslu účastníkov konania v rámci uplatnenia článku 101 ZFEÚ.

Piaty odvolací dôvod je založený na tvrdení, že Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď zohľadnil účinky licencie v prospech hospodárskej súťaže na trhoch, ktorých sa netýkalo porušenie článku 101 ods. 1 ZFEÚ konštatované v spornom rozhodnutí.

Šiesty odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení Všeobecného súdu pri hodnotení predmetu zmluvy o postúpení.

Siedmy odvolací dôvod je založený na tvrdení, že Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia pri uplatnení pojmu obmedzenie hospodárskej súťaže v zmysle článku 101 ods. 1 ZFEÚ.

____________