Language of document :

Överklagande ingett den 21 februari 2019 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 12 december 2018 i mål T-684/14: Krka mot kommissionen

(Mål C-151/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Mongin, F. Castilla Contreras och C. Vollrath samt D. Bailey, Barrister)

Övrig part i målet: Krka Tovarna Zdravil d.d.

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva punkterna 1–4 i domslutet i den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal i mål T-684/14,

återförvisa målet till Europeiska unionens tribunal enligt artikel 61 i domstolsstadgan,

förplikta Krka att ersätta kommissionens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Den första grunden avser tribunalens felaktiga rättstillämpning då den fann att Krka inte var en källa till konkurrenstryck för Servier vid tiden för de aktuella avtalen.

Den andra grunden avser tribunalens felaktiga rättstillämpning då den bedömde huruvida innehållet i och ändamålet med licensavtalen utgjorde ett incitament för Krka att godta begränsningarna i förlikningsavtalet.

Den tredje grunden avser en felaktig rättstillämpning vid tillämpningen av begreppet konkurrensbegränsande syfte i den mening som avses i artikel 101 FEUF.

Den fjärde grunden avser tribunalens felaktiga rättstillämpning då den analyserade parternas avsikter med avseende på tillämpningen av artikel 101 FEUF.

Den femte grunden avser tribunalens felaktiga rättstillämpning då den beaktade licensens konkurrensfrämjande verkan på marknader som inte omfattas av den överträdelse av artikel 101.1 FEUF som slogs fast i beslutet.

Den sjätte grunden avser tribunalens felaktiga rättstillämpning då den bedömde föremålet för överlåtelseavtalet.

Den sjunde grunden avser tribunalens felaktiga rättstillämpning då den tillämpade begreppet konkurrensbegränsande resultat i den mening som avses i artikel 101.1 FEUF.

____________