Language of document :

Жалба, подадена на 25 февруари 2019 г. от Scandlines Danmark ApS и Scandlines Deutschland GmbH срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 13 декември 2018 г. по дело T-890/16, Scandlines Danmark и Scandlines Deutschland/Комисия

(Дело C-173/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Scandlines Danmark ApS и Scandlines Deutschland GmbH (представител: L. Sandberg-Mørch, advokat)

Други страни в производството: Европейска комисия, Кралство Дания

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателите искат от Съда:

да отмени определението на Общия съд от 13 декември 2018 г. по дело T-890/16 в частта, в която противоречи на решението на Общия съд по дело T-630/15 относно естеството на решението на Комисията като потвърждаващ акт за допълнителните строителни мерки,

да осъди ответника да понесе направените от него съдебни разноски и съдебните разноски, направени от жалбоподателите.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат две основания:

Първо основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, като основал обжалваното определение на позиция, която била напълно противоположна на тази, възприета в решение по дело T-630/15.

Второ основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, като обосновал обжалваното определение с противоречащи сами на себе си мотиви.

____________