Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 25. februārī Scandlines Danmark ApS un Scandlines Deutschland GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 13. decembra rīkojumu lietā T-890/16 Scandlines Danmark un Scandlines Deutschland/Komisija

(Lieta C-173/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Scandlines Danmark ApS un Scandlines Deutschland GmbH (pārstāvji: L. Sandberg-Mørch, advokat)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Dānijas Karaliste

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

Atcelt Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra rīkojumu lietā T-890/16, ciktāl tas ir pretrunā Vispārējās tiesas spriedumam lietā T-630/15 par Komisijas lēmuma kā apstiprinoša akta raksturu saistībā ar papildu būvniecības pasākumiem.

Piespriest pretējai pusei segt savus, kā arī atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzēju tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatošanai tās iesniedzējas izvirza divus pamatus:

Pirmais pamats: Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, pārsūdzētajā rīkojumā pamatojoties uz tādu nostāju, kas ir pilnīgā pretrunā nostājai, kas pausta tās spriedumā lietā T-630/15.

Otrais pamats: Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, pārsūdzētā rīkojuma pamatojumā pieļaujot iekšējas pretrunas.

____________