Language of document :

Överklagande ingett den 25 februari 2019 av Scandlines Danmark ApS och Scandlines Deutschland GmbH av det beslut som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 december 2018 i mål T-890/16, Scandlines Danmark och Scandlines Deutschland mot kommissionen

(Mål C-173/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Scandlines Danmark ApS och Scandlines Deutschland GmbH (ombud: advokat L. Sandberg-Mørch)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Konungariket Danmark

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens beslut av den 13 december 2018 i mål T-890/16 i den mån det strider mot tribunalens dom i mål T-630/15 vad gäller kommissionsbeslutets egenskap av bekräftande rättsakt avseende de ytterligare byggåtgärderna,

förplikta motparten att bära sina egna rättegångskostnader och ersätta klagandenas kostnader.

Grunder och huvudargument

Klagandena har åberopat två grunder till stöd för överklagandet:

Första grunden: Tribunalen gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning när den antog det överklagade beslutet på grundval av en bedömning som står helt i strid med den slutsats som tribunalen drog i domen i mål T-630/15.

Andra grunden: Tribunalen gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning när den antog det överklagade beslutet med en motivering som innehåller självmotsägelser.

____________