Language of document :

Жалба, подадена на 28 декември 2018 г. от Mamas and Papas Ltd срещу решението на Общия съд (втори състав), постановено на 23 октомври 2018 г. по дело T-672/17 — Mamas and Papas/EUIPO

(Дело C-825/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Mamas and Papas Ltd (представители: S. Malynicz QC, B. Whitehead, J. Dainty, Solicitors)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени решение на Общия съд T-672/17, Mamas and Papas Ltd /EUIPO,

да се произнесе по въпроса за предходното оповестяване;

да върне делото на Общия съд за разглеждане на останалите основания, които са били изтъкнати пред Общия съд, но по които той не се е произнесъл,

да осъди Службата и встъпилата страна да понесат направените от тях разноски, както и разноските на жалбоподателя.

Основания и основни доводи

Първо, Общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото, що се отнася до правомощието на EUIPO да направи преценка на обстоятелствата във връзка с оповестяването по-ранния дизайн съгласно член 63, параграф 1 от Регламента относно промишления дизайн на Общността1 . Когато титулярът на дизайна изрично твърди, че е имало такова оповестяване, EUIPO не може да направи друг извод по този въпрос.

Второ, във всички случаи по отношение на преценката на доказателствата за предходно оповестяване Общият съд е изопачил доказателствата и е направил неправилна преценка на фактите и неговото решение съдържа неточност във фактическите констатации, направени въз основа на представените му документи, както ясно следва от преписката по делото.

____________

1 Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността (ОВ L 3, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 70).