Language of document :

Mamas and Papas Ltd 28. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 23. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-672/17: Mamas and Papas versus EUIPO

(kohtuasi C-825/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Mamas and Papas Ltd (esindajad: S. Malynicz, QC, solicitor B. Whitehead, solicitor J. Dainty)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu otsus kohtuasjas T-672/17: Mamas and Papas Ltd vs. EUIPO;

teha otsus varasema avalikustamise kohta;

saata kohtuasi tagasi Euroopa Liidu Üldkohtusse nende ülejäänud väidete läbivaatamiseks, mis Üldkohtule esitati, kuid mille suhtes Üldkohus seisukohta ei võtnud;

jätta EUIPO ja menetlusse astuja kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja apellandi kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Esiteks rikkus Üldkohus õigusnormi seoses EUIPO pädevusega analüüsida ühenduse disainilahenduse määruse1 artikli 63 lõike 1 alusel asjaolusid, mis puudutavad varasema disainilahenduse avaldamist. Kui disainilahenduse omanik sõnaselgelt kinnitab, et varasem avalikustamine on toimunud, ei saa EUIPO selles küsimuses jõuda teistsugusele järeldusele.

Mis puudutab teiseks hinnangut, mille Üldkohus andis varasema avalikustamise tõenditele, siis igal juhul moonutas Üldkohus tõendeid ja hindas asjaolusid ebaõigesti ning tema otsuses sisalduvad järeldused, mille ta on teinud talle esitatud dokumentide põhjal, on sisuliselt ebatäpsed, nagu toimikust selgelt nähtub.

____________

1 Nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta (EÜT 2002, L 3, lk 1; ELT eriväljaanne 13/27, lk 142).