Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 28. decembrī Mamas and Papas Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2018. gada 23. oktobra spriedumu lietā T-672/17 Mamas and Papas/EUIPO

(Lieta C-825/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Mamas and Papas Ltd (pārstāvji: S. Malynicz QC, B. Whitehead, J. Dainty, Solicitors)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas spriedumu lietā T-672/17 Mamas and Papas Ltd/EUIPO;

spriest par iepriekšējo nodošanu atklātībā;

nodot lietu atpakaļ Eiropas Savienības Vispārējā tiesā pārējo apelācijas sūdzības pamatu, kas tika izvirzīti Vispārējā tiesā, bet par kuriem nebija lēmusi šī Tiesa, izskatīšanai;

piespriest Birojam un personai, kas iestājusies lietā, segt savus un atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmkārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā attiecībā uz EUIPO pilnvarām izvērtēt faktus atbilstoši Regulas par Eiropas Kopienas dizainparaugiem 63. panta 1. punktam 1 attiecībā uz agrākā dizainparauga nodošanu atklātībā. Ja dizainparauga īpašnieks tieši norāda uz to, ka šāda iepriekšēja nodošana atklātībā ir notikusi, EUIPO nav tiesību nonākt pie cita secinājuma šajā jautājumā.

Otrkārt, katrā ziņā, attiecībā uz tās veikto pierādījuma par iepriekšējo nodošanu atklātībā vērtējumu, Vispārējā tiesa esot sagrozījusi pierādījumus un nepareizi novērtējusi faktus, un tās nolēmumā ir pieļautas saturiskas neprecizitātes konstatējumos, kas izdarīti par tai iesniegtajiem dokumentiem, kā tas ir acīmredzams no lietas materiāliem.

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 6/2002 (2001. gada 12. decembris) par Kopienas dizainparaugiem (OV 2002, L 3, 1. lpp.).