Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 28 december 2018 door Mamas and Papas Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 23 oktober 2018 in zaak T-672/17, Mamas and Papas/EUIPO

(Zaak C-825/18 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Mamas and Papas Ltd (vertegenwoordigers: S. Malynicz QC, B. Whitehead, J. Dainty, Solicitors)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Conclusies

vernietigen van het arrest van het Gerecht in zaak T-672/17, Mamas and Papas Ltd/EUIPO;

uitspraak doen over de kwestie van de eerdere openbaarmaking;

de zaak terugverwijzen naar het Gerecht van de Europese Unie met betrekking tot de overige voor het Gerecht aangevoerde middelen waarover het nog geen uitspraak heeft gedaan;

het EUIPO en interveniënte verwijzen in hun eigen kosten en in die van rekwirante.

Middelen en voornaamste argumenten

Ten eerste heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting met betrekking tot de bevoegdheid van het EUIPO om krachtens artikel 63, lid 1, van de verordening betreffende gemeenschapsmodellen1 de feiten te onderzoeken betreffende de openbaarmaking van het oudere model. Wanneer de modelhouder uitdrukkelijk beweert dat een eerdere openbaarmaking heeft plaatsgevonden, staat het niet aan het EUIPO om daarover anders te beslissen.

Ten tweede, en in elk geval, wat zijn beoordeling van het bewijs van de eerdere openbaarmaking betreft, heeft het Gerecht het bewijs verkeerd voorgesteld en de feiten onjuist beoordeeld; zijn beslissing bevat materieel onjuiste bevindingen op basis van de aan het Gerecht overgelegde documenten, hetgeen duidelijk blijkt uit het dossier van de zaak.

____________

1 Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1).