Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 23 października 2018 r. w sprawie T-672/17: Mamas and Papas / EUIPO, wniesione w dniu 28 grudnia 2018 r. przez Mamas and Papas Ltd

(Sprawa C-825/18 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Mamas and Papas Ltd (przedstawiciele: S. Malynicz QC, B. Whitehead, J. Dainty, solicitors)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie wyroku Sądu w sprawie T-672/17, Mamas and Papas Ltd/EUIPO;

orzeczenie w kwestii dotyczącej wcześniejszego ujawnienia;

przekazanie sprawy Sądowi Unii Europejskiej w odniesieniu do pozostałych zarzutów podniesionych przed Sądem, co do których nie orzekł on jednak;

obciążenie EUIPO i interwenienta własnymi kosztami postępowania oraz kosztami poniesionymi przez stronę skarżącą.

Zarzuty i główne argumenty

W pierwszej kolejności Sąd naruszył prawo w odniesieniu do uprawnień EUIPO do zbadania okoliczności faktycznych, na podstawie art. 63 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych1 , związanych z ujawnieniem wcześniejszego wzoru. Gdy właściciel wzoru potwierdził wyraźnie wcześniejsze ujawnienie, EUIPO nie może dokonać odmiennego stwierdzenia w tym zakresie.

Po drugie, w każdym wypadku, co się tyczy oceny dowodów dotyczących wcześniejszego ujawnienia, Sąd przeinaczył dowody i nieprawidłowo ocenił okoliczności faktyczne, a wydane przez niego orzeczenie zawiera istotne nieścisłości w ustaleniach odnoszących się do przedstawionych mu dokumentów, co jasno wynika z akt sprawy.

____________

1     Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1).