Language of document :

Odvolanie podané 28. decembra 2018: Mamas and Papas Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 23. októbra 2018 vo veci T-672/17, Mamas and Papas/EUIPO

(vec C-825/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Mamas and Papas Ltd (v zastúpení: S. Malynicz QC, B. Whitehead, J. Dainty, solicitors)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-672/17, Mamas and Papas Ltd/EUIPO,

rozhodnúť o otázke predchádzajúceho sprístupnenia verejnosti,

vrátiť vec Všeobecnému súdu Európskej únie, aby rozhodol o ostatných žalobných návrhoch, ktoré boli predložené pred Všeobecným súdom, ale nerozhodol o nich,

uložiť úradu a ďalšiemu účastníkovi konania povinnosť znášať ich vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania odvolateľky.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Po prvé, Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, pokiaľ ide o právomoc EUIPO preskúmať skutočnosti podľa článku 63 ods. 1 nariadenia (ES) 6/20021 v súvislosti so sprístupnením staršieho dizajnu verejnosti. Pokiaľ majiteľ dizajnu výslovne tvrdí, že ku predchádzajúcemu sprístupneniu dizajnu došlo, EUIPO nemôže v tejto otázke dospieť k inému záveru.

Po druhé, pokiaľ ide o posúdenie dôkazov o predchádzajúcom sprístupnení verejnosti Všeobecný súd každopádne skreslil dôkazy a nesprávne posúdil skutkový stav a jeho rozhodnutie obsahuje značné nepresnosti v zisteniach, ktoré sa týkajú dokumentov, ktoré mu boli predložené, čo jednoznačne vyplýva zo spisu.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142).