Language of document :

Överklagande ingett den 28 december 2018 av Mamas and Papas Ltd av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 23 oktober 2018 i mål T-672/17, Mamas and Papas mot EUIPO

(Mål C-825/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Mamas and Papas Ltd (ombud: S. Malynicz QC, B. Whitehead, J. Dainty, Solicitors)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade i mål T-672/17, Mamas and Papas Ltd/EUIPO,

pröva frågan om tidigare tillgängliggörande,

återförvisa målet till Europeiska unionens tribunal för en prövning av de yrkanden som anförts i tribunalens men som ännu inte har prövats,

förplikta EUIPO att bära sina rättegångskostnader och ersätta klagandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Tribunalen har gjort en felaktig rättstillämpning vad gäller EUIPO:s befogenhet enligt artikel 63.1 varumärkesförordningen att pröva sakförhållandena i fråga om tillgängliggörande av en formgivning1 . När det av innehavaren av en formgivning uttryckligen har bekräftat att formgivningen har tillgängliggjorts, kan inte EUIPO nå en annan slutsats i den frågan.

Vidare och i vilket fall som helst, vad gäller tribunalens prövning av bevisningen för tillgängliggörande missuppfattade den bevisningen och gjorde en felaktig bedömning av omständigheterna, och beslutet är därför behäftat med allvarliga fel vad gäller bedömningen av de handlingar som ingetts till den, vilket klart framgår av handlingarna i målet.

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s.1).