Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Monomeles Protodikeio Serron (Řecko) dne 8. února 2019 – WP v. Trapeza Peiraios AE

(Věc C-105/19)

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Monomeles Protodikeio Serron

Účastníci původního řízení

Žalobce: WP

Žalovaná: Trapeza Peiraios AE

Předběžné otázky

Musí být čl. 6 odst. 1 směrnice 93/131 vykládán v tom smyslu, že zavádí kogentní procesní normu, jež vnitrostátním soudům ukládá povinnost, aby z úřední povinnosti zohlednily, a to i ve stádiu rozhodování o návrhu na vydání platebního rozkazu, zneužívající povahu ujednání mezi poskytovatelem a spotřebitelem, zejména s ohledem na to: že v řeckém právním řádu, podle článků 623, 624, 628 a 629 kodikas politikis dikonomias (občanský soudní řád), nejenže tato povinnost neexistuje, ale navíc je platební rozkaz vydáván v nesporném řízení po formální kontrole dokumentů, k nimž patří smlouva o úvěru; že pravomoc k vydání platebního rozkazu přísluší soudům řeckého státu; a že platební rozkaz představuje vykonatelný exekuční titul, na jehož základě může poskytovatel po uplynutí lhůty tří dnů podat návrh na zahájení exekučního řízení, u něhož není přípustný odklad?

Musí být čl. 6 odst. 1 směrnice 93/13 vykládán v tom smyslu, že zavádí kogentní procesní normu, jež vnitrostátním soudům ukládá povinnost nevydat platební rozkaz, je-li u soudu vydávajícího platební rozkaz na základě příslušných dokladů prokázáno, že pohledávka vyplývá ze všeobecných smluvních podmínek (VSP), které již byly z důvodu zneužívající povahy shledány neplatnými pravomocnými rozsudky vydanými na základě žalob na zdržení se protiprávního jednání podaných sdruženími spotřebitelů proti poskytovatelům, a které jsou uvedeny v ministerském rozhodnutí Z1-798/25-06-2008 (FEK B 1353/11-07-2008), jež obsahuje národní rejstřík zneužívajících ujednání [v pozměněném znění doplněném ministerským rozhodnutím Z1-21/17-01-2011, které bylo shledáno zákonným v rozsudku Symvoulio tis Epikrateias (Státní rada, Řecko) č. 1210/2010 poté, co bylo též přihlédnuto k rozsudkům Areios Pagos (kasační soud, Řecko) č. 1219/2001 a 430/2005, rozsudkům Efeteio Athinon (odvolací soud v Aténách, Řecko) č.  5253/2003 a 6291/2000, rozsudkům Polymeles Protodikeio Athinon (soud prvního stupně v Aténách, zasedající v několikačlenném senátu) č. 1119/2002 a 1208/1998, které nabyly právní moci, a rozsudku Polymeles Protodikeio Athinon č. 961/2007 (soud prvního stupně v Aténách, zasedající v několikačlenném senátu), v rozsahu, v němž nabyl právní moci, jakož i ke skutečnosti, že překážky věci pravomocné rozsouzené, jež tato rozhodnutí zakládají, představují zásadní veřejný zájem pro řádné fungování trhu a ochranu spotřebitelů (čl. 10 odst. 2 zákona č. 2251/1994); uvedeným ministerským rozhodnutím byl zakotven „zákaz zahrnovat do smluv uzavíraných mezi úvěrovými institucemi a spotřebiteli všeobecné smluvní podmínky, jež byly již shledány zneužívajícími pravomocnými soudními rozhodnutími vydanými na základě žalob podaných sdruženími spotřebitelů“, a toto rozhodnutí vyjmenovává VSP, které byly z důvodu zneužívající povahy shledány neplatnými na základě hromadných soudních žalob podaných sdruženími spotřebitelů proti bankám jakožto poskytovatelům], s přihlédnutím zejména k tomu, že v Řecku přísluší pravomoc k vydávání platebních rozkazů soudům – konkrétně Eirinodikeia (smírčí soudy) a Protodikeia (soudy prvního stupně) – a k tomu, že platební rozkaz představuje vykonatelný exekuční titul, na jehož základě může poskytovatel po uplynutí lhůty tří dnů podat návrh na zahájení exekučního řízení, u něhož není přípustný odklad?

Musí být čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 1 a článek 8 směrnice 93/13 vykládány v tom smyslu, že překážka věci pravomocně rozsouzené, jež je důsledkem úspěšnosti žalob na zdržení se protiprávního jednání, které podala sdružení spotřebitelů proti poskytovatelům, vyžaduje jako další podmínku své účinnosti erga omnes (podle čl. 10 odst. 20 zákona č. 2251/1994) totožnost účastníků řízení a totožnost skutkových a právních okolností – jak to ve vnitrostátním procesním právu stanoví článek 324 kodikas politikis dikonomias (občanský soudní řád) – takže je možné, že překážka věci pravomocně rozsouzené, jež je důsledkem úspěšnosti hromadných žalob na zdržení se protiprávního jednání, nebude moci být rozšířena ani uplatněna na všechny případy, kdy vnitrostátní soud rozhoduje o žalobě podané spotřebitelem proti poskytovateli?

____________

1     Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. 1993, L 95, s. 29).