Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Monomeles Protodikeio Serron (Kreikka) on esittänyt 8.2.2019 – WP v. Trapeza Peiraios AE

(asia C-105/19)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Monomeles Protodikeio Serron

Pääasian asianosaiset

Kantaja: WP

Vastaaja: Trapeza Peiraios AE

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 93/131 6 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että siinä annetaan yleistä järjestystä koskeva prosessuaalinen oikeussääntö, jolla kansalliset tuomioistuimet velvoitetaan toteamaan elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välinen sopimusehto viran puolesta kohtuuttomaksi myös siinä vaiheessa, kun niitä vaaditaan antamaan maksamismääräys, kun otetaan huomioon, että Kreikan oikeusjärjestyksessä siviiliprosessilain (kodikas politikis dikonomias) 623, 624, 628 ja 629 §:n mukaan tällaista velvollisuutta ei ole, maksamismääräys annetaan ilman kontradiktorista menettelyä asiakirjojen, joihin kuuluu luottosopimus, muodollisen tutkimisen jälkeen, maksamismääräyksen antamista koskeva toimivalta kuuluu Kreikan valtion tuomioistuimille, maksamismääräys on välitön täytöntöönpanoperuste ja elinkeinonharjoittaja voi sen perusteella kolmen (3) päivän kuluttua saattaa vireille pakkotäytäntöönpanomenettelyn, jota ei voida keskeyttää.

Onko direktiivin 93/13 6 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että siinä annetaan yleistä järjestystä koskeva prosessuaalinen oikeussääntö, jolla kansalliset tuomioistuimet velvoitetaan olemaan antamatta maksamismääräystä, jos maksamismääräysen antamista koskevan vaatimuksen tutkivassa tuomioistuimessa osoitetaan asiakirjatodisteilla, että luottoon sovelletaan sellaisia yleisiä sopimusehtoja, jotka on jo todettu kohtuttomuuden perusteella mitättömiksi lainvoimaisilla tuomioilla, jotka liittyvät kuluttajayhdistysten elinkeinonharjoittajia vastaan nostamiin kieltokanteisiin, ja jotka luetellaan ministerin päätöksessä Z1-798/25-06-2008 (FEK B 1353/11-07-2008), johon sisältyy kansallinen luettelo kohtuuttomista sopimusehdoista (sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä ministerin päätöksellä Z1-21/17-01-2011 ja ylimmän hallintotuomioistuimen (Symvoulio tis Epikrateias) tuomiolla nro 1210/2010 lainmukaiseksi toteamana otettuaan ensin asianmukaisesti huomioon yhtäältä ylimmän tuomioistuimen (Areios Pagos) tuomiot nro 1219/2001 ja nro 430/2005, Ateenan ylioikeuden (Efeteio Athinon) tuomiot nro 5253/2003 ja nro 6291/2000, Ateenan alioikeuden monijäsenisen kokoonpanon (Polymeles Protodikeio Athinon) lainvoimaiset tuomiot nro 1119/2002 ja nro 1208/1998 sekä saman Ateenan alioikeuden monijäsenisen kokoonpanon (Polymeles Protodikeio Athinon) tuomion 961/2007 siltä osin kuin se on lainvoimainen, ja toisaalta sen, että kyseisten tuomioiden oikeusvoimavaikutukseen liittyy huomattava markkinoiden toimivuutta ja kuluttajansuojaa koskeva yleinen etu (lain 2251/1994 10 §:n 2 momentti); kyseisellä ministerin päätöksellä säädettiin ”kielto sisällyttää luottolaitoksen ja kuluttajan välisiin sopimuksiin sellaisia yleisiä sopimusehtoja, jotka on kuluttajayhdistysten nostamien kieltokanteiden seurauksena todettu kohtuuttomiksi lainvoimaisilla tuomiolla”, ja siinä luetellaan kuluttajayhdistysten elinkeinonharjoittajan asemassa olevia pankkeja vastaan nostamien ryhmäkanteiden seurauksena kohtuuttomuuden vuoksi mitättömäksi todetut kuluttajasopimusten ehdot), kun otetaan huomioon, että Kreikassa maksamismääräysten antamista koskeva toimivalta kuuluu tuomioistuimille – täsmällisemmin rauhantuomioistuimille (Eirinodikeia) ja alioikeuksille (Protodikeia) – ja että maksamismääräys on välitön täytäntöönpanoperuste ja elinkeinonharjoittaja voi sen perusteella kolmen (3) päivän kuluttua saattaa vireille pakkotäytäntöönpanomenettelyn, jota ei voida keskeyttää?

Onko direktiivin 93/13 6 artiklan 1 kohtaa, 7 artiklan 1 kohtaa ja 8 artiklaa tulkittava siten, että lisäedellytyksenä kuluttajayhdistysten elinkeinonharjoittajia vastaan nostamien kieltokanteiden hyväksymisestä annettujen tuomioiden oikeusvoimalle kaikissa oikeussuhteissa (lain 2251/1994 10 §:n 20 momentin mukaisesti) on se, että asianosaiset, tosiseikat ja oikeudelliset seikat ovat samat – kuten säädetään kansallisessa prosessioikeudessa siviiliprosessilain (kodikas politikis dikonomias) 324 §:ssä – sillä seurauksella, että ryhmäkanteina nostettujen kieltokanteiden hyväksymisestä annettujen tuomioiden oikeusvoimavaikutus ei välttämättä ulotu ja sovellu kaikkiin tilanteisiin, joissa kansallisen tuomioistuimen tutkittavana on kuluttajan elinkeinonharjoittajaa vastaan nostama kanne?

____________

1 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).