Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) on esittänyt 21.2.2019 – SCT, d.d., konkurssissa v. Slovenian valtio

(asia C-146/19)

Oikeudenkäyntikieli: sloveeni

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Pääasian asianosaiset

Valittaja: SCT, d.d., konkurssissa

Vastapuoli: Slovenian valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko mahdollista tulkita arvonlisäverodirektiivin 90 artiklan 2 kohtaa siten, että siinä sallitaan poikkeus arvonlisäveron perusteen alentamista koskevasta oikeudesta myös siinä tapauksessa, että maksun laiminlyönti on lopullinen, jos tämä maksun lopullinen laiminlyönti on seurausta siitä, että verovelvollinen ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä esimerkiksi siten, että se on jättänyt valvomatta saatavan kyseisen verovelvollisen velallista vastaan aloitetussa konkurssimenettelyssä, kuten nyt käsiteltävässä tapauksessa?

Onko, myös siinä tapauksessa, että tällainen poikkeus oikeudesta alentaa arvonlisäveron perustetta sallitaan, olemassa myös oikeus tällaisen veron perusteen alentamiseen maksun laiminlyönnin vuoksi, jos verovelvollinen osoittaa, että vaikka se olisi valvonut saatavansa konkurssimenettelyssä, näitä saatavia ei olisi tyydytetty, tai osoittaa, että oli olemassa järkevät perusteet sille, että se jätti valvomatta saatavan?

Onko arvonlisäverolain 90 artiklan 1 kohdalla välitön oikeusvaikutus siinäkin tapauksessa, että jäsenvaltion lainsäätäjä on ylittänyt saman 90 artiklan 2 kohdassa vahvistettuja poikkeuksia koskevan hyväksyttävän sääntelyn rajat?

____________