Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 21. februára 2019 – SCT, d.d., v konkurze/Slovinská republika

(vec C-146/19)

Jazyk konania: slovinčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: SCT, d.d., v konkurze

Odporkyňa: Slovinská republika

Prejudiciálne otázky

Možno článok 90 ods. 2 smernice o DPH vykladať v tom zmysle, že umožňuje výnimku z práva na zníženie zdaniteľného základu DPH aj v prípade konečného nezaplatenia ceny, pokiaľ je toto konečné nezaplatenie dôsledkom opomenutia zdaniteľnej osoby konať náležitým spôsobom, napríklad z dôvodu neprihlásenia pohľadávky do konkurzu vyhláseného voči dlžníkovi uvedenej zdaniteľnej osoby, tak ako v prejednávanej veci?

Existuje v prípade prípustnosti uvedenej výnimky z práva na zníženie zdaniteľného základu DPH právo znížiť predmetný zdaniteľný základ z dôvodu nezaplatenia v prípade, že zdaniteľná osoba preukáže, že aj pokiaľ by svoje pohľadávky do konkurzu prihlásila, ostali by neuhradené, alebo preukáže, že na neprihlásenie pohľadávky mala oprávnené dôvody?

Má článok 90 ods. 1 smernice o DPH priamy účinok aj v prípade, keď zákonodarca členského štátu prekročil rámec prípustnej právnej úpravy výnimiek stanovených v odseku 2 uvedeného článku 90?

____________