Language of document :

Жалба, подадена на 21 декември 2018 г. от Yokohama Rubber Co. Ltd срещу решението на Общия съд (седми разширен състав), постановено на 24 октомври 2018 г. по дело T-447/16 — Pirelli Tyre/EUIPO

(Дело C-818/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: The Yokohama Rubber Co. Ltd (представители: D. Martucci, F. Boscariol de Roberto, avvocati)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, Pirelli Tyre SpA

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени обжалваното решение;

ако е необходимо, да върне делото на Общия съд;

да осъди Pirelli Tyre S.p.A. да заплати съдебните разноски в производството и в Общия съд и пред апелативния състав.

Основания и основни доводи

Първата част от първото основание: състои ли се марката от формата на стоката по смисъла на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/941 ?

Общият съд приема, че макар графичното изображение, в каквото се състои спорния знак, да няма очертания и да не е придружено от допълнително описание, Pirelli не оспорва, че някои от неговите модели гуми на повърхността имат канал от протектор с формата, представена от спорния знак. Освен това обхватът на предоставената на компетентния орган възможност да взема предвид елементите от значение за определяне на съществените характеристики на оспорван триизмерен знак, е разширен до разглеждането на двуизмерните знаци. Общият съд стига до извода, че анализирана обективно и конкретно, оспорваната марка не представлява шарката на протектор. В най-добрия случай тя представлява отделен канал от протектор. Съдът неведнъж е приемал, че съдебната практика, разработена за триизмерните марки, състоящи се от външния вид на самата стока или от част от стоката, е приложима и когато заявената марка е фигуративна марка, състояща се от двуизмерното изображение на стоката или от част от стоката. В такива случаи марката не представлява и знак, независим от външния вид на стоките, които обозначава. Графичното изображение на спорната марка възпроизвежда точно формата на стоката (т.е. шарката), която трябва да обозначи или стоката, за която се отнася по технически причини. Обяснението на Общия съд, че знакът не представлява съществена част от посочената стока, е произволно и противоречи както на практиката на Съда, така и на тази на Общия съд. Въпросът не е дали знакът е съществена част от стоката, а дали е част от стоката.

Втората част от първото основание: добавил ли е Апелативният състав към формата елементи, които не са част от знака и които поради това са външни или чужди за него?

Общият съд приема, че апелативният състав се отклонил от представената с оспорвания знак форма и я е променил. С други думи, апелативният състав изменил естеството на знака, когато приел или допуснал външни или чужди характеристики. Всъщност апелативният състав не добавил елементи към знака; той обаче оценил формата на самите стоки, а не абстрактната им форма. Ако знакът, както приема Общия съд, представлява реалистично изображение на части от стоките, за които се отнася знакът, е необходимо да се анализират характеристиките на формата, които произтичат от графичното изображение, като се има предвид функцията на съответните стоки. Според жалбоподателя Общият съд изгледа счита, че EUIPO се опитала да открие скрити характеристики, които не са видими в изобразената форма. Въпреки, че оценката несъмнено трябва да бъде prima facie сведена до анализ на формата в заявката за регистрация, връзката между тази форма (канал от протектор) и функцията на стоките (гума) изисква да бъде разгледана и допълнителна информация. Според жалбоподателите анализът на заявения знак е съвсем прост, тъй като върху стоките марката се явява като серийно възпроизвеждане на знака. Ето защо трябва да се отговори на въпроса дали безспорно е изобразен функционален елемент на част от стоката, а не както приема Общият съд, дали безспорно е изобразена съществена част или малка част от стоката.

Второто основание: по изопачаването на фактите

Общия съд допуснал грешка в преценката на всички факти и документи, представени от Yokohama. Жалбоподателят указал точно кои доказателства според него изопачил Общият съд и показал грешки в преценката, които според жалбоподателя довели до изопачаване на фактите. Това личало от представените пред Съда документи, и не било необходимо да се извършва нова оценка на фактите и доказателствата.

____________

1 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).