Language of document :

Yokohama Rubber Co. Ltd 21. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda laiendatud koosseisus) 24. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-447/16: Pirelli Tyre versus EUIPO

(kohtuasi C-818/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Yokohama Rubber Co. Ltd (esindajad: avvocato D. Martucci, avvocato F. Boscariol de Roberto)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, Pirelli Tyre SpA

Apellandi nõuded

tühistada vaidlustatud otsus;

vajaduse korral suunata kohtuasi tagasi Üldkohtusse;

mõista kohtukulud, sh Üldkohtu ja apellatsioonikoja menetlusega seotud kulud, välja Pirelli Tyre S.p.A.-lt.

Väited ja peamised argumendid

Esimese väite esimene osa: kas tähis koosneb kauba kujust määruse nr 40/941 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii tähenduses?

Üldkohus leidis, et kuigi graafilisel kujutisel, millest vaidlusalune tähis koosneb, ei ole piirjooni ja sellele ei ole lisatud täiendavat kirjeldust, ei ole Pirelli vaidlustanud seda, et teatavad tema rehvimudelid sisaldavad turvisemustril soont, millel on vaidlusaluse tähise kuju. Samuti on pädevale ametiasutusele antud võimalus võtta arvesse ruumilise tähise põhiomaduste tuvastamiseks sobivaid asjaolusid laiendatud kahemõõtmeliste tähiste analüüsile. Üldkohus märkis oma põhjenduses lõpetuseks, et: „[t]uleb aga märkida, et vaidlusalust kaubamärki objektiivselt ja konkreetselt hinnates nähtub, et see ei kujuta veerepinna turvise mustrit. See kujutab endast äärmisel juhul veerepinna turvise üht soont eraldi“. Üldkohus märkis, et kohtupraktika, mis on välja kujunenud seoses tootest või selle osast koosneva ruumilise tähisega on kohaldatav ka juhul, kui nagu käesolevas asjas taotletav kaubamärk on kujutismärk, mis koosneb toote või selle osa kahemõõtmelisest kujutisest. Ka sellisel juhul ei koosne kaubamärk tähisest, mis ei vasta sellega hõlmatava toote välimusele. Vaidlusaluse tähise graafiline kujutis annab täpselt edasi selle toote kuju (milleks on muster), mida ta peab hõlmama või millega on seotud tehnilised põhjendused. Üldkohtu esitatud selgitus, mille kohaselt kõnealune tähis ei ole märkimisväärne osa tootest, on meelevaldne ja vastuolus Euroopa Kohtu ja Üldkohtu olemasoleva praktikaga. Küsimus ei seisne selles, kas tähise moodustab toote märkimisväärne osa, vaid kas tähis on toote osa.

Esimese väite teine osa: kas apellatsioonikoda lisas kujule elemente, mis ei ole selle tähise koostisosad ja mis on seega selle välised või pole sellega seotud?

Üldkohus leidis, et apellatsioonikoda kaldus kõrvale vaidlusalusel tähisel kujutatud kujust ja muutis seda. Teisisõnu on apellatsioonikoda muutnud tähise olemust, väites või eeldades, et sellel on teatavad selle välised või sellega mitte seotud jooned või omadused. Tegelikult ei lisanud apellatsioonikoda tähisele elemente, vaid hindas tegelike toodete kuju mitte abstraktset kuju. Kui tähis on – nagu Üldkohus märkis – tähisega hõlmatud toodete osa tõetruu kujutis, on vaja analüüsida graafilisest kujutisest tuleneva kujutise omadusi seoses asjaomaste toodete funktsiooniga. Meie seisukoha põhjal on Üldkohus märkinud, et EUIPO üritas leida peidetud omadusi, mis ei ole kujutatud kujul nähtavad. Kuigi selline hinnang peaks kahtlemata prima facie piirduma taotletud kuju analüüsiga, tuleb kuju (soon) ja toote (rehv) funktsiooni vahelist suhet arvestades võtta arvesse täiendavat teavet. Meie arvates on taotletud tähise analüüs kui selline pigem lihtne, kuna tootel on kaubamärk nähtav asjaomase tähise kordusmustrina. Seetõttu on küsimus selles: „kas kuju kahtlemata vastab asjaomase toote funktsionaalse elemendi kujutisele“, mitte Üldkohtu sõnastatud küsimuses, „kas kuju kahtlemata vastab märkimisväärse osa või väikese osa kujutisele?“

Teine väide: faktiliste asjaolude moonutamine

Üldkohus eksis Yokohama esitatud kõigi faktiliste asjaolude ja dokumentide hindamisel. Oleme kaebuses toonud täpselt välja tõendid, mida Üldkohus on moonutanud ja näidanud ära hindamisvead, mis meie arvates on viinud nimetatud moonutamiseni. Selline moonutamine on Euroopa Kohtule esitatud toimiku põhjal ilmselge, ilma et oleks vaja läbi viia uut faktiliste asjaolude ja tõendite hindamist.

____________

1 Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146).