Language of document :

Žalba koju je 21. prosinca 2018. podnio The Yokohama Rubber Co. Ltd protiv presude Općeg suda (sedmo prošireno vijeće) od 24. listopada 2018. u predmetu T-447/16: Pirelli Tyre protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-818/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: The Yokohama Rubber Co. Ltd (zastupnici: D. Martucci, F. Boscariol de Roberto, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Pirelli Tyre SpA

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtjeva da:

ukine pobijanu presudu;

ako je potrebno, vrati predmet na ponovno odlučivanje Općem sudu;

naloži društvu Pirelli Tyre S.p.A. snošenje troškova, uključujući onih nastalih u postupku pred Općim sudom i pred žalbenim vijećem.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi dio prvog žalbenog razloga: sastoji li se žig od oblika proizvoda u smislu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/941 ?

Opći sud je potvrdio da, iako grafički prikaz koji predstavlja sporni znak ne pokazuje konture i ne prati ga nikakav dodatni opis, Pirelli nije osporio da neki modeli njegovih guma na površini gume sadržavaju utor u obliku prikazanom spornim znakom. Također, mogućnost dana nadležnom tijelu da uzme u obzir materijal relevantan za utvrđivanje bitnih karakteristika osporavanog trodimenzionalnog znaka proširena je na ispitivanje dvodimenzionalnih znakova. Opći sud zaključio je svoje obrazloženje tvrdnjom: „Međutim, valja utvrditi da osporavani žig, kada se analizira objektivno i konkretno, ne prikazuje skicu gaznog sloja. On predstavlja, u najboljem slučaju, izdvojeni utor gaznog sloja”. Sud je ponovio da se sudska praksa, koja je razvijena u odnosu na trodimenzionalne žigove koji se sastoje od izgleda proizvoda ili dijela samog proizvoda, također primjenjuje kada je, kao u ovom slučaju, žig za koji je podnesena prijava figurativni žig koji se sastoji od dvodimenzionalnog prikaza tog proizvoda ili dijela proizvoda. U takvom slučaju, žig se također ne sastoji od znaka koji nije povezan s izgledom proizvoda koje obuhvaća. Grafički prikaz osporavanog žiga u potpunosti prikazuje oblik proizvoda (tj. uzorak) koji će označiti ili oblik proizvoda na koji se odnosi iz tehničkih razloga. Objašnjenje koje je dao Opći sud, prema kojem znak nije znatan dio proizvoda, proizvoljno je i suprotno sudskoj praksi Suda i Općeg suda. Pitanje nije čini li znak znatan dio proizvoda, već je li znak dio proizvoda.

Drugi dio prvog žalbenog razloga: je li žalbeno vijeće dodalo obliku elemente koji nisu dio znaka i koji su mu stoga vanjski ili strani?

Opći sud potvrđuje da je žalbeno vijeće odstupilo od oblika prikazanog spornim znakom i izmijenilo ga. Drugim riječima, žalbeno vijeće izmijenilo je prirodu znaka, navodeći ili pretpostavljajući vanjske i strane značajke ili obilježja. Istina, žalbeno vijeće nije dodalo elemente znaku, nego je ocjenjivao oblik stvarnih proizvoda, a ne apstraktan oblik. Ako je znak, kako je to potvrdio Opći sud, realističan prikaz dijela proizvoda obuhvaćenih znakom, potrebno je analizirati obilježja oblika koja proizlaze iz grafičkog prikaza sa stajališta funkcije predmetnih proizvoda. Prema našem mišljenju, čini se da Opći sud potvrđuje da je EUIPO pokušao pronaći skrivena obilježja koja nisu vidljiva na prikazanom obliku. Iako bi ta ocjena nesumnjivo prvenstveno trebala biti ograničena na analizu oblika kako je prijavljen, odnos između tog oblika (utora) i funkcije proizvoda (guma) zahtijeva razmatranje dodatnih informacija. Prema našem mišljenju, analiza prijavljenog znaka vrlo je jednostavna zbog činjenice da se na proizvodima žig pojavljuje kao serijski prikaz znaka. Stoga pitanje glasi: „predstavlja li prikaz neupitno funkcionalni element dijela proizvoda?”, a ne, suprotno navodima Općeg suda, „predstavlja li prikaz neupitno znatni dio ili mali dio proizvoda?”

Drugi žalbeni razlog: iskrivljavanje činjenica

Opći sud pogriješio je u ocjenjivanju svih činjenica i svih dokumenata koje je podnijelo društvo Yokohama. U našem slučaju precizno smo naveli dokaze za koje se tvrdilo da ih je Opći sud iskrivio i pokazali pogreške u ocjeni koje su, prema našem mišljenju, dovele do tog iskrivljavanja. Takvo iskrivljavanje očigledno je iz dokumenata u spisu Suda, bez potrebe provođenja nove ocjene činjenica i dokaza.

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.)