Language of document :

2018 m. gruodžio 21 d. The Yokohama Rubber Co. Ltd, pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) sprendimo byloje T-447/16 Pirelli Tyre / EUIPO

(Byla C-818/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: The Yokohama Rubber Co. Ltd, atstovaujama avvocati D. Martucci, F. Boscariol de Roberto

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), Pirelli Tyre SpA

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą;

jei būtina, grąžinti bylą Bendrajam Teismui;

įpareigoti Pirelli Tyre S.p.A. padengti bylinėjimosi išlaidas, taip pat išlaidas patirtas per procesus Bendrajame Teisme ir Apeliacinėje taryboje.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmojo pagrindo pirma dalis: ar prekių ženklas yra prekių forma, kaip apibrėžta Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje1 ?

Bendrasis Teismas patvirtino, kad nors grafinis ginčijamo žymens vaizdas neturi kontūro ir nėra pateikiamas joks šio žymens papildomas aprašymas, Pirelli neginčijo, kad kai kurių jos padangų modelių važiuojamajame paviršiuje yra tokios pačios formos, kaip ir ginčijamo prekių ženklo, griovelis. Be to, galimybė kompetentingai institucijai nustatant ginčijamo erdvinio prekių ženklo pagrindines savybes atsižvelgti į naudingus elementus buvo išplėsta ir taikyta dvimačiams žymenims. Bendrasis Teismas savo motyvus baigė patvirtindamas: „Reikia konstatuoti, kad, vertinant objektyviai ir konkrečiai, ginčijamas prekių ženklas nėra protektoriaus brėžinys. Tai daugiausia gali būti tik atskiras protektoriaus griovelis“. Bendrasis Teismas pakartojo, kad jurisprudencija, susijusi su erdviniais prekių ženklais, kuriuos sudaro prekės ar prekės dalies vaizdas, taip pat taikoma, kaip ir šioje byloje, prekių ženklui kaip vaizdiniam prekių ženklui, kurį sudaro dvimatis prekės ar prekės dalies vaizdas. Tokiu atveju prekių ženklą nesudaro žymuo, nesusijęs su prekės vaizdu. Ginčijamo prekių ženklo grafinis vaizdas tiksliai atkartoja prekės (t. y. protektoriaus rašto), kurią žymi, ar su kuria yra techniškai susijęs, formą. Bendrojo Teismo paaiškinimai, kad žymuo nėra svarbi prekės dalis, prieštarauja Teisingumo Teismo ir paties Bendrojo Teismo jurisprudencijai. Nekyla klausimo, ar žymuo sudaro svarbią prekės dalį, tačiau svarbu, ar jis yra prekės dalis.

Pirmojo pagrindo antra dalis: ar Apeliacinė taryba pridėjo prie formos žymeniui svetimų ir jo nesudarančių elementų?

Bendrasis Teismas tvirtina, kad Apeliacinė taryba nukrypo nuo ginčijamo žymens formos ir ją pakeitė. Kitaip tariant, Apeliacinė taryba pakeitė žymens pobūdį, susiedama ar įsivaizduodama jį su žymeniui svetimais ir jo nesudarančiais elementais. Iš tiesų, Apeliacinė taryba nepridėjo prie žymens elementų, tačiau vertino realią, o ne abstrakčią prekių formą. Jeigu žymuo, kaip patvirtino Bendrasis Teismas, realiai atrodo kaip žymimų prekių dalis, būtina nagrinėti iš grafinio vaizdo kylančios formos savybes atsižvelgiant į prekių funkciją. Mūsų nuomone, Bendrasis Teismas patvirtino, kad EUIPO bandė surasti paslėptas savybes, kurios nesimato formoje. Vertinimas, be abejo, turėtų apsiriboti prima facie formos analize, formos (griovelio) ir prekių (padangų) santykiu, reikalinga atsižvelgti į papildomą informaciją. Mes manome, kad žymeniui taikoma analizė yra pakankamai paprasta, nes prekių ženklas ant prekių yra vaizduojamas kaip serijinė žymens reprodukcija. Todėl kyla klausimas, ar vaizdavimas neabejotinai atitinka prekės dalies funkcinio elemento vaizdą ar ne, priešingai nei teigė Bendrasis Tesimas, ar vaizdavimas neabejotinai atitinka svarbios ar nedidelės prekės dalies vaizdą.

Antrasis pagrindas: faktinių aplinkybių iškraipymas

Bendrasis Teismas klaidingai vertino Yokohama pateiktus dokumentus ir nurodytus faktus. Mūsų atveju mes tiksliai nurodėme susijusius įrodymus, kuriuos Bendrasis Teismas iškraipė, ir nurodėme vertinimo klaidas, kurios lėmė tokį iškraipymą. Toks iškraipymas yra akivaizdus iš Teismo byloje esančių dokumentų ir nereikalinga atlikti naujo faktų ir įrodymų vertinimo.

____________

1 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994 1 14, p. 1).