Language of document :

Преюдициално запитване от Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Литва), постъпило на 15 февруари 2019 г. — AB „Linas Agro“/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Дело C-117/19)

Език на производството: литовски

Запитваща юрисдикция

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Страни в главното производство

Жалбоподател: AB „Linas Agro“

Ответник: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Преюдициални въпроси

Следва ли изявленията в преамбюла на Регламент № 945/20051 , и по-специално в съображения 20—23 — а именно че „ако съдържанието на азот във въпросния продукт надхвърля 28 % на единица тегло, то тогава съдържанието на амониев нитрат в продукта винаги надхвърля 80 % на единица тегло“ — да се разглеждат като установена презумпция, позволяваща да се направи заключението, че ако въпросният продукт (амониево-нитратен тор) съдържа 28 % или повече азот (N), съдържанието на амониев нитрат (AN) в продукта винаги превишава 80 %?

Приложима ли е тази презумпция за новите видове на въпросния продукт, посочени в Регламент № 945/2005, а именно торовете NPK със съдържание на азот (N) 28 % или повече на единица тегло, съотношение между амонячен и нитратен азот приблизително 1:1 и съдържание на фосфор (P) и/или калий (К) не повече от 12 % на единица тегло, като например разглеждания в настоящото производство тор NPK 30-4-4?

Ако отговорът на горните въпроси е утвърдителен, посочената по-горе презумпция в Регламент № 945/2005 има ли задължителна правна сила, тоест може ли да послужи като основание за класирането на торовете NPK, посочени в точка 17 от решението на Комисията по данъчни спорове, в кодовете по ТАРИК и съответно за целите на прилагането на действащите мерки (антидъмпингово мито), при положение че член 1, параграф 1 и член 1, параграф 3 от Регламент № 945/2005 (и съответно член 1, параграф 1 и член 1, параграф 2, буква в) от Регламент № 999/20142 , който е бил в сила към момента на приключване на разглежданите процедури при внос) обвързват налагането на окончателно антидъмпингово мито не със съдържанието на химичния елемент азот (N) в даден продукт, а със съдържанието на химичното съединение амониев нитрат (AN) и съдържанието на фосфор и калий в продукта?

Може ли за целите на класирането в кодове по ТАРИК на торовете NPK, посочени в точка 17 от решението на Комисията по данъчни спорове, и съответно за целите на прилагането на действащите мерки (антидъмпингово мито) — предвид посочените в съображения 35 и 36 от Регламент № 945/2005 цели за прилагане на съществуващите мерки за новите видове на продукта въз основа на принципа на пропорционалност и за опростяване на митническата процедура и прилагането на подходящите митнически ставки, съответстващи на количеството на въпросния продукт, участващ в химичното съединение — презумпцията, посочена в точка 16 от решението на Комисията по данъчни спорове, да се прилага при изчисляването (определянето) на съдържанието на амониев нитрат в такива торове? С други думи, след като съдържанието на азот (N) в торовете NPK, посочени в точка 17 от решението на Комисията по данъчни спорове, е било определено (въз основа на предоставените от вносителя документи към момента на митническото освобождаване или по време на лабораторни изследвания), следва ли съдържанието на амониев нитрат да се изчислява (определя), като се вземе предвид съотношението между съдържанието на амониев нитрат (AN) и съдържанието на азот (N) — което съотношение е определено в съображение 20 от Регламент № 945/2005, зависи от атомното тегло на елементите и е 2.86 — без да се провеждат никакви допълнителни лабораторни изследвания за определяне на точното съдържание на амониев нитрат?

____________

1 Регламент (ЕО) № 945/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 658/2002 относно въвеждане на окончателно антидъмпингово мито по вноса на амониев нитрат с произход от Русия и Регламент (ЕО) № 132/2001 за налагане на окончателно антидъмпингово мито по вноса на амониев нитрат с произход, inter alia, от Украйна след частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 384/96 (ОВ L 160, 2005 г. стр. 1; Специално издание на български език, глава 11, том 40, стр. 255).

2 Регламент за изпълнение (ЕС) № 999/2014 на Комисията от 23 септември 2014 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия след преразглеждане с оглед изтичане на срока съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 280, 2014 г. стр. 19).