Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Litauen) den 15. februar 2019 – AB Linas Agro mod Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Sag C-117/19)

Processprog: litauisk

Den forelæggende ret

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Parter i hovedsagen

Sagsøger: AB Linas Agro

Sagsøgt: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Præjudicielle spørgsmål

Skal de erklæringer, der fremgår af betragtningerne til forordning nr. 945/2005 1 , navnlig 20.-23. betragtning, nemlig at »hvis nitrogenindholdet i den pågældende vare er på over 28 vægtprocent, indeholder den altid den over 80 vægtprocent ammoniumnitrat«, anses for at være en vedtaget formodning, der kan føre til den konklusion, at hvis den pågældende vare (ammoniumnitratgødning) har et nitrogenindhold (N) på 28 vægtprocent eller derover, er dens ammoniumnitratindhold (AN) altid på over 80 vægtprocent?

Gælder denne formodning for de pågældende nye produkttyper, der fremgår af forordning nr. 945/2005, dvs. for NPK-gødninger med et nitrogenindhold (N) svarende til 28 vægtprocent eller derover, et forhold mellem ammonium- og nitratnitrogen på ca. 1:1 og et phosphor- (P) og/eller kaliumindhold (K), der ikke overstiger 12 vægtprocent, f.eks. den i den foreliggende tvist omhandlede NPK 30-4-4 gødning?

Hvis de foregående spørgsmål besvares bekræftende, er den førnævnte formodning i forordning nr. 945/2005 da retligt bindende, dvs. kan den lægges til grund for tarifering af de [i det andet spørgsmål] anførte NPK-gødninger i henhold til Taric-koderne og dermed for anvendelse af den gældende foranstaltning (antidumpingtold), selv om artikel 1, stk. 1 og 3, i forordning nr. 945/2005 (og tilsvarende artikel 1, stk. 1 og stk. 2, litra c), i forordning nr. 999/2014 2 , der var gældende på det tidspunkt, hvor de pågældende importprocedurer blev udført) ikke knyttede pålæggelsen af endelig antidumpingtold til indholdet af det kemiske element nitrogen (N) i en vare, men til den kemiske forbindelse ammoniumnitrat (AN) og indholdet af phosphor og kalium i en vare?

Kan den i [det første spørgsmål] anførte formodning lægges til grund i forbindelse med beregning (bestemmelse) af indholdet af ammoniumnitrat i sådanne gødninger – henset til målsætningerne i 35. og 36. betragtning til forordning nr. 945/2005 om anvendelse af den gældende foranstaltning på de nye produkttyper på grundlag af proportionalitetsprincippet og om forenkling af toldbehandlingen og anvendelsen af de rette toldsatser i forhold til mængden af den pågældende vare, som er indarbejdet i sammensætningen – når der skal ske tarifering i henhold til Taric-koder af de NPK-gødninger, der er nævnt [ det andet spørgsmål], og når den gældende foranstaltning (antidumpingtolden) dermed skal anvendes? Med andre ord, når indholdet af nitrogen (N) i de i [det andet spørgsmål] nævnte NPK-gødninger er bestemt (på grundlag af dokumenterne fra importøren på tidspunktet for toldbehandlingen eller i forbindelse med laboratorieundersøgelser), beregnes (bestemmes) ammoniumnitratindholdet da under hensyntagen til forholdet mellem ammoniumnitratindholdet (AN) og nitrogenindholdet (N) som defineret i 20. betragtning til forordning nr. 945/2005, der afhænger af elementernes atomvægt og er 2,86, uden at der udføres yderligere laboratorieundersøgelser med henblik på at bestemme det præcise ammoniumnitratindhold?

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 945/2005 af 21.6.2005 om ændring af forordning (EF) nr. 658/2002 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland og forordning (EF) nr. 132/2001 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i bl.a. Ukraine efter en delvis fornyet undersøgelse i medfør af artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 384/96 (EUT 2005, L 160, s. 1).

2     Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 999/2014 af 23.9.2014 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT 2014, L 280, s. 19).