Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Liettua) on esittänyt 15.2.2019 – AB Linas Agro v. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(asia C-117/19)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Pääasian asianosaiset

Kantaja: AB Linas Agro

Vastaaja: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetuksen N:o 945/20051 johdanto-osassa ja erityisesti sen 20–23 perustelukappaleessa esitettyä toteamusta ”koska tarkasteltavana oleva tuote sisältää enemmän kuin 28 painoprosenttia typpeä, se sisältää näin ollen automaattisesti yli 80 painoprosenttia ammoniumnitraattia”, pidettävä vakiintuneena olettamana, jonka perusteella voidaan päätellä, että jos tarkasteltavana oleva tuote (ammoniumnitraattilannoite) sisältää vähintään 28 prosenttia typpeä, sisältää se aina myös ammoniumnitraattia yli 80 prosenttia?

Voidaanko kyseistä olettamaa soveltaa tarkasteltavina oleviin uusiin tuotelajeihin, joita tarkoitetaan asetuksessa N:o 945/2005, eli NPK-lannoitteisiin, jotka sisältävät typpeä vähintään 28 painoprosenttia ja joissa ammonium- ja nitraattitypen suhde on noin 1:1 ja fosfori ja/tai kaliumpitoisuus on enintään 12 painoprosenttia, eli esimerkiksi käsiteltävässä asiassa kyseessä olevaan NPK 30-4-4 -lannoitteeseen?

Jos edellisiin kysymyksiin vastataan myöntävästi, onko asetuksessa N:o 954/2005 oleva edellä mainittu olettama oikeudellisesti sitova eli voidaanko sitä käyttää luokiteltaessa ennakkoratkaisupyynnön 17 kohdassa tarkoitettuja NPK-lannoitteita Taric-koodeihin voimassa olevien toimenpiteiden (polkumyyntitullin) soveltamiseksi, vaikka asetuksen N:o 945/2005 1 artiklan 1 ja 3 kohdassa (ja vastaavasti kyseisten maahantuontimenettelyiden tapahtuma-aikaan voimassa olleen asetuksen N:o 999/20142 1 artiklan 1 kohdassa ja 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa) yhdistetään lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotto tuotteen sisältämän ainesosan, typen, sijaan tuotteen sisältämään yhdisteeseen, ammoniumnitraattiin, sekä tuotteen sisältämään fosforiin ja kaliumiin?

Kun huomioon otetaan asetuksen N:o 945/2005 johdanto-osan 35 ja 36 perustelukappaleessa asetetut tavoitteet, joiden mukaan voimassa olevia toimenpiteitä olisi sovellettava uusiin tuotelajeihin suhteellisuusperiaate huomioon ottaen, tullimenettelyjä olisi yksinkertaistettava ja tulli olisi kannettava yhdisteen sisältämän tarkasteltavana olevan tuotteen määrän mukaan, voidaanko ennakkoratkaisupyynnön 16 kohdassa tarkoitettua olettamaa käyttää laskettaessa (määritettäessä) ennakkoratkaisupyynnön 17 kohdassa tarkoitettujen NPK-lannoitteiden sisältämän ammoniumnitraatin määrä näiden lannoitteiden luokittelemiseksi Taric-koodeihin ja tätä kautta voimassa olevien toimenpiteiden (polkumyyntitullin) soveltamiseksi? Kun ennakkoratkaisupyynnön 17 kohdassa tarkoitettujen NPK-lannoitteiden sisältämä typpi on määritetty (maahantuojan tulliselvityksessä toimittamien asiakirjojen tai laboratoriotestien perusteella), lasketaanko (määritetäänkö) ammoniumnitraattipitoisuus toisin sanoen ottamalla huomioon asetuksen N:o 945/2005 johdanto-osan 20 perustelukappaleessa määritelty ammoniumnitraatti- ja typpipitoisuuksien välinen suhde, joka riippuu alkuaineiden atomipainosta ja on 2,86, suorittamatta mitään ylimääräisiä laboratoriotestejä tarkan ammoniumnitraattipitoisuuden määrittämiseksi?

____________

1 Lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 658/2002 ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Ukrainasta peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 132/2001 muuttamisesta asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 3 kohdan mukaisen osittaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen 21.6.2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 945/2005 (EUVL 2005, L 160, s. 1).

2 Lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen 23.9.2014 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 999/2014 (EUVL 2014, L 280, s. 19).