Language of document :

A Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Litvánia) által 2019. február 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AB „Linas Agro” kontra Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(C-117/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Az alapeljárás felei

Felperes: AB „Linas Agro”

Alperes: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 945/2005 rendelet1 preambulumában, különösen annak (20)–(23) preambulumbekezdésében szereplő azon állításokat, amelyek szerint „ha az érintett termék nitrogéntartalma meghaladja a 28 tömegszázalékot, az érintett termék ammónium-nitrát-tartalma minden esetben meghaladja a 80 tömegszázalékot” olyan állandó vélelemnek kell tekinteni, amelynek alapján arra a következtetésre lehet jutni, hogy amennyiben az érintett termék (ammónium-nitrát műtrágya) 28 vagy annál nagyobb tömegszázalékban tartalmaz nitrogént (N), annak ammónium-nitrát-tartalma (AN-tartalma) minden esetben meghaladja a 80 tömegszázalékot?

Alkalmazható-e az említett vélelem az érintett terméknek a 945/2005 rendeletben rögzített új típusaira is, vagyis a 28 tömegszázaléknak megfelelő vagy azt meghaladó nitrogéntartalommal (N-tartalommal) rendelkező, ammónia-nitrogént és nitrát-nitrogént hozzávetőleg 1:1 arányban tartalmazó, valamint 12 tömegszázalékot meg nem haladó foszfor- (P) és/vagy káliumtartalommal (K-tartalommal) rendelkező NPK műtrágyákra, például a jelen ügy tárgyát képező NPK 30–4–4 műtrágyára is?

Amennyiben a fenti kérdésekre igenlő választ kell adni, rendelkezik-e jogi kötőerővel a 945/2005 rendeletben szereplő, fent említett vélelem, vagyis az alapul vehető-e az adójogi jogvitákban eljáró bizottság határozatának 17. pontjában megjelölt NPK műtrágyák TARIC-kód alá történő besorolásánál, ennek megfelelően pedig a hatályban lévő intézkedések (dömpingellenes vám) alkalmazása céljából, annak ellenére, hogy a 945/2005 rendelet 1. cikkének 1. pontja és 1. cikkének 3. pontja (ennek megfelelően pedig a szóban forgó behozatali eljárások idején hatályban lévő 999/2014 rendelet2 1. cikkének (1) bekezdése és 1. cikke (2) bekezdésének c) pontja) a végleges dömpingellenes vámnak valamely termékben lévő nitrogén (N) kémiai elem tartalma helyett az adott termékben lévő ammónium-nitrát (AN) kémiai vegyület tartalma, valamint a foszfor- és káliumtartalom után történő kivetésére vonatkozik?

Az arányosság elve alapján a hatályban lévő intézkedések új terméktípusokra történő alkalmazásának, valamint a vámeljárás egyszerűsítésének és az összetett műtrágyába kevert érintett termék mennyiségének megfelelő vámtételek alkalmazásának a 945/2005 rendelet (35) és (36) preambulumbekezdésében meghatározott célkitűzéseire tekintettel – az adójogi jogvitákban eljáró bizottság határozatának 17. pontjában említett NPK műtrágyák TARIC-kódok alá történő besorolása, ennek megfelelően pedig a hatályban lévő intézkedések (dömpingellenes vám) alkalmazása szempontjából – alapul vehető-e az adójogi jogvitákban eljáró bizottság határozatának 16. pontjában meghatározott vélelem az említett műtrágyák ammónium-nitrát-tartalmának kiszámításánál (meghatározásánál)? Másképpen megfogalmazva, az adójogi jogvitákban eljáró bizottság határozatának 17. pontjában említett NKP műtrágyák nitrogéntartalmának (N-tartalmának) (az importőr által a vámkezelés időpontjában vagy a laboratóriumi vizsgálatok során rendelkezésre bocsátott okmányok alapján történő) meghatározását követően az ammónium-nitrát-tartalmat az ammónium-nitrát-tartalom (AN-tartalom) és a nitrogéntartalom (N-tartalom) 945/2005 rendelet (20) preambulumbekezdésében meghatározott, az elemek atomsúlyától függő és 2,86-nak megfelelő arányára tekintettel, laboratóriumi vizsgálatoknak a pontos ammónium-nitrát-tartalom meghatározása céljából történő elvégzése nélkül kell-e kiszámítani (meghatározni)?

____________

1 A 384/96/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálatot követően az Oroszországból származó ammónium-nitrát behozatalra vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 658/2002/EK rendelet és a többek között Ukrajnából származó ammónium-nitrát behozatalra vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 132/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2005. június 21-i 945/2005/EK tanácsi rendelet (HL 2005. L 160., 1. o.).

2 Az Oroszországból származó ammónium-nitrát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatát követő kivetéséről szóló, 2014. szeptember 23-i 999/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2014. L 280., 19. o.).