Language of document :

2019 m. vasario 15 d. Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje „Linas Agro“ AB prieš Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Byla C-117/19)

Proceso kalba: lietuvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: AB „Linas Agro“

Atsakovas: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prejudiciniai klausimai

Ar Reglamento Nr. 945/20051 preambulėje, ypač jos 20–23 punktuose išdėstyti teiginiai, kad „Jeigu aptariamo produkto sudėtyje esantis azoto kiekis yra didesnis kaip 28 proc. masės, atitinkamai amonio nitrato kiekis yra visada didesnis kaip 80 proc. masės“ laikytini suformuota prezumpcija, leidžiančia daryti išvadą, kad jeigu aptariamame produkte (amonio nitrato trąšos) azotas (N) sudaro 28 proc. ir daugiau, tai amonio nitrato (AN) kiekis jose visada yra didesnis kaip 80 proc.?

Ar ši prezumpcija taikytina Reglamente Nr. 945/2005 nurodytoms naujoms aptariamo produkto rūšims, t. y. NPK trąšoms, kuriose azoto (N) kiekis yra 28 proc. masės ir didesnis, amoniakinio ir nitratinio azoto santykis apytiksliai 1:1, o fosforo (P) ir/arba kalio (K) kiekis neviršija 12 proc. masės, pavyzdžiui, ginčo situacijoje aptariamoms NPK 30-4-4 trąšoms?

Jeigu atsakymas į aukščiau minėtus klausimus yra teigiamas, ar minėta Reglamento Nr. 945/2005 prezumpcija turi privalomąją teisinę galią, t. y. ar galima ja remtis klasifikuojant Komisijos sprendimo 17 punkte nurodytas NPK trąšas pagal TARIC kodus ir atitinkamai galiojančių priemonių (antidempingo muito) taikymo tikslais, nors Reglamento Nr. 945/2005 1 straipsnio 1 ir 3 dalies nuostatos (atitinkamai ginčo importo procedūrų įforminimo metu galiojančio Reglamento Nr. 999/20142 1 straipsnio 1 punkto ir 2c) punkto nuostatos) galutinio antidempingo muito taikymą sieja ne su cheminio elemento azoto (N) kiekiu produkte, bet su cheminio junginio amonio nitrato (AN) kiekiu ir fosforo bei kalio kiekiu produkte?

Ar Komisijos sprendimo 17 punkte minimų NPK trąšų klasifikavimo pagal TARIC kodus ir atitinkamai galiojančių priemonių (antidempingo muito) taikymo tikslais, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 945/2005 preambulės 35 ir 36 punktuose išdėstytą siekį naujoms produkto rūšims galiojančias priemones taikyti remiantis proporcingumo principu bei siekį supaprastinti muitų tvarką ir palengvinti su aptariamo produkto, įeinančio į sudėtinių trąšų sudėtį, kiekiu suderintų atitinkamų muito normų taikymo procedūrą, apskaičiuojant (nustatant) amonio nitrato kiekį tokiose trąšose gali būti vadovaujamasi Komisijos sprendimo 16 punkte nurodyta prezumpcija? Kitaip tariant, ar nustačius (iš importuotojo muitinio įforminimo metu pateiktų dokumentų arba laboratorinių tyrimų metu) Komisijos sprendimo 17 punkte minimose NPK trąšose esantį azoto (N) kiekį, amonio nitrato kiekis yra apskaičiuojamas (nustatomas), atsižvelgiant į Reglamento Nr. 945/2005 20 punkte apibrėžtą amonio nitrato (AN) ir azoto (N) kiekio santykį, kuris priklauso nuo atominės elementų masės ir yra lygus 2,86, neatliekant jokių papildomų laboratorinių tyrimų tiksliam amonio nitrato kiekiui nustatyti?

____________

1 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 945/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 658/2002, įvedantį galutinį antidempingo muitą Rusijos kilmės amonio nitrato importui, ir Reglamentą (EB) Nr. 132/2001, įvedantį galutinį antidempingo muitą amonio nitrato, kurio kilmės šalis, inter alia, yra Ukraina, importui po dalinės tarpinės peržiūros pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 3 dalį (OL 2005, L 160, p. 1)

2 2014 m. rugsėjo 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 999/2014, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL 2014, L 280, p. 19)